Nyheter

Har mätt kvaliteten i 200 projekt

Thomas Samuelsson, vd på Binosigth som varit med och utvecklat mätmodellen PQi.

En ny molntjänst gör det möjligt att mäta kvaliteten på hur byggprojekt fungerar. Mätningarna lägger grunden för den nya utmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”.

– Hittills har vi mätt kvalitet i cirka 200 projekt, och av dessa kommer några få att uppmärksammas som projekt med verifierat hög projektkvalitet, säger Thomas Samuelsson, Vd på Binosight, som tillsammans med Byggherrarna ligger bakom utmärkelsen.  

PQi, Project Quality Index, är en ny modell för att mäta kvaliteten i byggprojekt. Syftet med PQi är att sätta fokus på kvalitetsfrågan i byggprojekt, där bristande kvalitet varje år kostar stora summor.

Enligt en tidigare rapport från Boverket beräknas de årliga kostnaderna för kvalitetsbrister i svenska byggprojekt uppgå till cirka 100 miljarder kronor. Det motsvarar produktionskostnaden för ungefär 50 000 lägenheter – varje år.

– Många gånger synliggörs bristerna som fysiska fel – något rasar, rostar eller läcker – vilket resulterar i att arbetet måste göras om. I andra fall uppstår kostnader på grund av ineffektivt resursutnyttjande i projektet och följdkostnader i den färdiga fastighetens drift, säger Thomas Samuelsson, vd för SaaS-bolaget Binosight som utvecklat mätmodell och verktyg tillsammans med Byggherrarna och forskare vid Luleå Tekniska universitet. 

Han tycker det är anmärkningsvärt att summan 100 miljarder inte diskuteras mer.

– Man lyfter problemet på branschnivå, men inte på organisations- och projektnivå. Den här frågan måste upp på ledningens bord. Ledningen delegerar ofta kvalitetsfrågor ut till projekten, men då måste projekten få resurser att mäta och följa upp.

Tommy Lenberg, Vd på branschföreningen Byggherrarna som medverkat i utvecklingsarbetet, menar att fel i produkten egentligen orsakas av en annan typ av kvalitetsbrister; brister i hur byggprojekt planeras, genomförs och följs upp.

– Byggsektorn är full av duktiga människor. Men vi har tidigare inte riktigt kunna förstå sambanden mellan lyckade projekt och underliggande arbetssätt och processer. Alla vill väl men tillsammans misslyckas vi alltför ofta att leverera rätt kvalitet i tid och inom budget. Detta är kanske byggsektorns största hållbarhetsfråga.

Det är beställaren av ett byggprojekt som kan initiera en PQi-mätning. Projektets förutsättningar och funktion står i fokus för kvalitetsgranskningen. Samtliga medarbetare i byggprojektet, från snickare till projektledning, får svara anonymt på en enkät, som för övrigt finns på 14 olika språk. Resultaten ger företag och organisationer möjlighet att jämföra sig med branschen på ett antal nyckeltal och därmed identifiera förbättringsområden.

 Det senaste året har totalt 200 projekt mätts med PQi, och senare i september kommer Byggherrarna att uppmärksamma de projekt som fått bäst resultat. Tommy Lenberg menar att det är viktigt att lyfta fram goda exempel i branschen.

– En stor anledning till att sektorn har svårt att utvecklas är att vi inte kunnat mäta kvaliteten på hur projekten fungerar. När vi nu kan mäta kvalitet innebär det också att vi kan premiera dem som driver projekt av verifierat hög kvalitet och lära av dem, säger han.

– Det är en liten exklusiv skara projekt som kommer att uppmärksammas med bland annat diplom, avslöjar Thomas Samuelsson. Vi hoppas att det här ska uppmärksamma de goda exemplen och ge status i branschen. Vi har inledningsvis lanserat tjänsten mot beställarna, men vi har märkt ett stort intresse även från entreprenörssidan och kommer att utveckla tjänsten även mot den målgruppen.