Nyheter

Här ökade ansökningarna med 87 procent

Kikki Liljeblad. Foto: Fotofabriken

Hallå där..

Kikki Liljeblad (S), kommunalråd och ordförande i stadsplaneringsnämnden i Norrköping.
Siffror från Byggfakta visar att Norrköping under 2015 fick 470 ansökningar om bygglov för bostäder, det är en ökning med 87 procent från året innan.

Hur märks den kraftiga ökningen av bygglovsansökningar för bostäder i kommunen?
– Det byggs mycket mer bostäder i Norrköping idag än vad det har gjorts på många många år. Det byggs på gamla rivningstomter och det förtätas i många delar av kommunen. Vi ser att områden något utanför centrumkärnan också är intressant.

Vad beror ökningen på?
– Norrköping har på bara några år blivit en mycket mer attraktiv stad. Många vill bo kvar och många flyttar hit. Befolkningsökningen har skjutit fart och vi behöver bygga mycket fler bostäder. Många byggföretag är intresserade att bygga i Norrköping. Den som söker sig till Norrköping och vill bygga och investera får ett gott bemötande vilket sprider sig till andra.

Hur hinner förvaltningen med att hantera ansökningarna?
– Kommunledningen har avsatt resurser för 2016 till området byggande och tillväxt. De tekniska nämnderna samverkar för att processen ska vara så smidig som möjligt och bemötandet gott. Vi kommer att rekrytera fler personer som på olika sätt ska jobba med att hantera det ökade intresset för att bygga i Norrköping.

Har ni satt något mål för bostadsbyggandet?
– Stadsplaneringsnämnden har satt upp som mål 2016 att de detaljplaner avseende bostäder som förs till antagande eller godkännande ska omfatta minst 1000 bostäder

Hur jobbar ni politiskt för att öka bostadsbyggandet?
– Vi samverkar både på politisk och tjänstemannanivå mellan kommunens tekniska nämnder för att processen ska vara så smidig som möjligt för den som vill bygga i Norrköping. Vi tar fram flera nya översiktsplaner för att ligga i framkant. Vi politiker är tillgängliga för de som vill etablera sig i kommunen och våra duktiga tjänstemän jobba hela tiden utifrån att hitta lösningar för den som vill bygga. Vi har också satt som mål att tiden som det tar att ta fram en detaljplan för antagande ska minska.

Vilka svårigheter har ni stött på?
– Det är svårt att hinna med allt. Vi behöver rekrytera nya medarbetare som jobbar med framtagandet av detaljplaner. Vi har något av en ketchupeffekt och vi behöver vänja oss vid det höga intresset för Norrköping.

I vilka områden byggs det?
– Det nya intresset har framförallt rört centrala staden men vi ser nu ett intresse också för våra småorter och för områden en bit utanför centrum.

Vad byggs det?
– Det är en blandning av olika upplåtelseformer

Hur ser 2016 ut när det gäller bostadsbyggandet i kommunen?
– Det ser väldigt bra och vi har fortsättningsvis ett behov av att bygga fler bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar. Dock behöver takten ökas ytterligare för att möta efterfrågan.

Blir det ännu fler bygglovsansökningar för bostäder 2016?
– Ja!