Nyheter

Här renas mark med en mobil jordtvätt

I Sverige finns uppskattningsvis 80 000 markområden som kan vara förorenade. I Kv Spårvägen i Malmö testar man framtidens sätt att sanera mark. – Med en mobil jordtvätt renar vi jorden på plats och slipper onödiga transporter, säger Marie Eriksson, arbetschef på Svevia.

Det finns 220 listade områden i Sverige som är kraftigt förorenade. Svevia har med hjälp av landets länsstyrelser sammanställt en lista på de mest prioriterade områdena, som kan utgöra en direkt fara för människors hälsa och miljön.

– Men egentligen finns det runt 80 000 fastigheter som kan vara förorenade. Många av dessa hinner aldrig hamna på svarta listan eftersom man vill komma åt den värdefulla marken för byggnation och därför är snabba med att sanera, vilket är bra, säger Agneta Milton, affärsutvecklare på Svevia i Umeå.

Stadsdelen Sorgenfri i Malmö, ett före detta industriområde från början av 1900-talet som utnyttjats för bland annat småindustri och spårvagns- och bussverksamhet, är ett sådant område. Här genomförs nu en stor marksanering. I framtiden finns planer för bostäder i området.

Malmö stad är beställare och man har valt att tvätta jorden med en mobil jordtvätt istället för att transportera de förorenade massorna till en efterbehandlingsanläggning.

– Det här gör vi för att minska miljöbelastningen, men även för att det totalt sett innebär en ekonomisk fördel i detta projekt, säger Claes Andersson på Gatukontoret i Malmö.

Uppdraget i Kv Spårvägen består i att riva 3000 kubikmeter asfalt, varav cirka 1000 bedöms vara farligt avfall. Närmare 28 000 kubik förorenade massor ska schaktas ur och tas om hand, tvättas och återanvändas på plats eller som utfyllnad i Malmö hamn. Kraftigt förorenade massor transporteras till Sakab i Hässleholm.

–  I det här området finns det mycket metaller och PAH i marken, men även olja. Vi hittade gamla cisterner när vi började gräva, säger Marie Eriksson, arbetschef på Svevia, division anläggning.

Svevia har ställt upp en mobil jordtvätt på området. Med hjälp av denna anläggning, som består av åtta containrar, tvättas jorden på plats. På så sätt slipper man transportera bort jorden och tvätta den på annan ort för att sedan köra tillbaka den. 20 ton i timmen kan man tvätta.

– Den här metoden kommer mer och mer. Vi har mött en annan öppenhet från kunderna samtidigt som myndigheterna har förenklat för oss när det gäller tillstånd. Jordtvätten i sig blir lite dyrare, men sett till hela kedjan, inklusive transporter, så blir den här metoden billigare.

Svevia äger i dagsläget två jordtvättsmaskiner, men hoppas kunna investera i fler. Deras nyaste ”värstingmodell” har levererats av OPS i England.

– Jordtvätten består av åtta containrar, som väger mellan fyra och nio ton, och en elcentral. Vi har även eget elverk, berättar Sören Sollén som har den ovanliga titeln jordtvättsoperatör.

Han började jobba med jordtvätt på Svevia för ett år sedan. Innan dess var han egen företagare och körde grävare och lastmaskiner och jobbade en hel del med flisning och siktning.

– Det här är ett intressant jobb. Det är mycket som kan gå fel och man måste hela tiden prova sig fram. Det kan bli stopp och rinna över eller så går någon av alla pumparna söder. I jordtvätten handlar det mycket om flöden, tryck och pumpar. Det gäller att kunna mecka.

Sören är en av en handfull jordtvättsoperatörer i landet, vilket betyder att hans jobb finns där anläggningen står. Säsongen pågår från april till oktober/november. Tjäle och snö, som ger blöta massor, vill man undvika.

– Jordtvätten går faktiskt som vanlig transport på vägarna. Vi behöver en mobilkran och tre grävmaskintrailers när vi ska flytta den, säger Marie Eriksson.

En annan viktig kugge när jord ska tvättas är grävmaskinisten.

– Grävmaskinisterna gräver i rutnät och använder sig av GPS-baserad maskinstyrning. De får absolut inte blanda ihop några massor eftersom föroreningarna skiljer sig mellan olika delar av området. De måste veta vad de gör och vara uppmärksamma på vad de hittar i backen. säger Marie Eriksson.

När man jobbar med föroreningar och gifter läggs stor vikt på miljö och arbetsmiljö.

– Vi har ett starkt miljöfokus, använder oss bara av godkända metoder och anläggningar och hantera massorna på rätt sätt. Annars flyttar vi bara problemet.

För personalens säkerhet är det viktigt att följa restriktionerna. Man ska alltid bära heltäckande kläder för att skydda huden samt använda handskar. Innan man går in i etableringen ska man vara noga med att tvätta händerna och ta av sig skorna. Det är också förbjudet arr röka på ett område som håller på att saneras.

Susanne Bengtsson
[email protected]

 

 

 

Vanliga miljögifter:

PAH (Polycykliska aromatiska kolväten, även polyaromatiska kolväten eller polyaromater). Eftersom PAH:er finns i petroleum och kol så förekommer de i stadsmiljöer.

Träimpregnering är vanligare på landsbygden. Innehåller bl a koppar, krom, arsenik och andra metaller.

Både metaller och PAH går att tvätta bort på plats genom att använda en jordtvätt.

Olja, bensin, diesel. Dessa ämnen kan man bryta ned biologiskt genom att tillsätta bakterier.

Om marken är väldigt svårt förorenad eller är för lerig går det inte att tvätta den på plats. Då transporterad jorden till en särskild anläggning eller till deponi. 

Föroreningarna fastnar i de fina partiklarna, inte i det grovkorniga materialet.

I regel är det bara cirka fem procent av jorden som inte går att tvätta på plats.

 

Så här fungerar jordtvätten:

Hela anläggningen måste placeras på en geoduk.

1. Den förorenade jorden grävs upp av en grävmaskin.

2. En hjullastare hämtar jorden och tippar den i tvättens matarficka.

3. Jorden matas in i en tank där den blandas med vatten. Därefter utsätts den för högt tryck som gör att föroreningar skrubbas bort och hamnar i vattnet.

4. Jorden delas upp i två fraktioner, en grov och en fin. Vattnet från den grova fraktionen sållas bort via ett avvattninsdäck. Den rena jorden matas ut och läggs i en hög. Efter kontroll används den till återfyllning.

5. Vattnet från avvattningsdäcket och de fina partiklarna pumpas till separatorn. Efter att ett kemiskt ämne tillsatts klumpar små partiklar och en del föroreningar ihop sig och faller ner till botten. Det som blir kvar efter att vattnet separerats kan behandlas ytterligare elelr köras på deponi.

6. Vattnet renas via olika filter.

7. Vattnet samlas i en vattentank och pumpas vid behov tillbaka in i systemet.

Källa: Svevia