”Hela processen för överklaganden måste bli rimlig”

”Hela processen för överklaganden måste bli rimlig”
Regeringen har utsett en utredare för att se över hur processen för överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen kan förenklas.Bland annat ska man utreda om det bör införas en avgift för att överklaga beslut.
Regeringen har utsett en utredare för att se över hur processen för överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen kan förenklas. Anledningen är att det idag ofta tar lång tid från idé till att spaden sätts i jorden, något som hämmar bostadsbyggande och försämrar konkurrensen på byggmarknaden. Utredningen ska bland annat se över om det bör införas en avgift för att överklaga beslut. Utredare blir Susanne Bagge vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

– Idag kan det ta upp till tio år från idé till att spaden sätts i jorden. Det är dubbelt så lång tid som många andra länder, och det skapar en propp i hela systemet. Små och medelstora byggbolag har inte heller ekonomi att köpa mark och sedan dröjer det upp till tio år innan de kan börja bygga och få in intäkter. Där tappar vi en mängd potentiella byggprojekt som annars hade sett dagens ljus i Sverige. Så vi måste snabbt hitta ett bättre och snabbare system där hela processen för överklaganden blir rimlig, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Idag tar det ofta lång tid från det att en kommun beslutar om att till exempel anta en detaljplan eller att ge en entreprenör bygglov för en fastighet till dess att beslutet har vunnit laga kraft. För den som ska bygga nytt krävs dessutom ofta både prövning genom detaljplan och genom bygglov. Ett kommunalt beslut kan sedan överklagas till länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen, och i vissa fall kan man få prövningstillstånd till Högsta Domstolen. I många fall överklagas både detaljplanen och sedan även bygglovet, vilket gör att det kan ta många år innan ett beslut vinner laga kraft. Den genomsnittliga handläggningstiden för länsstyrelsernas hantering av överklagade planbeslut under 2011 uppgick till 91 dagar och för överklagade beslut om lov och förhandsbesked till 170 dagar. De olika länsstyrelserna varierar också mycket i sina handläggningstider.

De långa tiderna skapar osäkerhet hos fastighetsägare, byggherrar och exploatörer i alla typer av byggprojekt och medför därför generellt en begränsning av konkurrensen, ökade produktionskostnader och därmed också högre boendekostnader.

Utredaren ska därför bland annat:

  • analysera om instanskedjan för överklagade kommunala beslut om planer, lov och tillsyn skulle kunna förkortas
  • analysera om handläggningen av överklagandena kan koncentreras till ett antal länsstyrelser
  • se över möjligheterna avgränsa kretsen av sakägare – vilka som har rätt att överklaga ett beslut – eller begränsa klagorätten av beslut om lov eller förhandsbesked
  • se över huruvida det bör införas en avgift för att överklaga beslut

Utredare Susanne Bagge är rådman vid förvaltningsrätten vid Stockholms tingsrätt. Hon har bland annat varit utredare i PBL-kommittén som under åren 2002-2005 hade i uppdrag att se över plan- och bygglagstiftningen.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 mars 2014