Nyheter

Hög byggtakt på oväntat stark bostadsmarknad

Bild: Boverket

Bostadsmarknaden har utvecklats starkare än väntat, och tvärtemot vårens dystra prognoser. I en ny prognos från Boverket förväntas 54 000 bostäder påbörjas under år 2020, och 52 500 år 2021.

Bostadsbyggandet i år har överstigit bedömningen som Boverket gjorde före pandemin. I Boverkets nya prognos förväntas  52 500 bostäder påbörjas i år, och 52 500 under 2021.
I Boverkets prognos från december 2019 uppskattade man med att det skulle påbörjas 51.000 bostäder i år (inklusive ombyggnad), och 50.000 nästa år.   

Boverket  skriver att man räknar med att bostadsmarknaden rider ut vinterns pandemivåg, även om utfallet är svårt att bedöma. 
– Det är ett osäkert läge vi befinner oss i. Det är glädjande att bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat i år och att vi på många ställen i landet bygger i högre takt än befolkningstillväxten. Det krävs nu en uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har byggts upp under lång tid ska fortsätta minska, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Boverket har uppdaterat sin bedömning över hur många bostäder som behöver byggas för att möta befolkningsutvecklingen i Sverige. Beräkningarna visar att tillskottet av bostäder i större delen av landet nu går i takt med, eller överstiger, befolkningsökningen. Men det finns fortsatt ett stort underskott på grund av att det tidigare år inte byggts tillräckligt många bostäder.

– Vi bedömer att det behövs mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen under åren 2020 – 2029 om man ska bygga bort det underskott som finns. För att enbart möta den beräknade befolkningstillväxten behöver det byggas mellan 41 000 och 43 000 bostäder årligen, säger Hans Jonsson, nationalekonom på Boverket.

Bostadsbyggandet har ökat i år. Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder under de senaste fyra kvartalen (t.o.m Q3 2020), inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Boverket räknar dock med en liten avmattning i kvartal 4 i år varför siffran väntas landa på cirka 54 000 påbörjade bostäder. 

Antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent medan antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit stabilt totalt sett. Men utvecklingen skiljer sig betydligt åt i landet.  

Bostadspriserna har ökat markant i år, vilket lägger grunden för ett ökat byggande av bostadsrätter och småhus under 2021. Boverket bedömer att antalet påbörjade hyresrätter samtidigt minskar något, trots att intresset från investerare uppfattas vara stort och att byggandet får en injektion om ramarna för beviljande av investeringsstöd ökar år 2021.

– Den höga byggtakten för hyreshus kan innebära en risk på sikt, i första hand vad gäller uthålligheten i efterfrågan i mindre attraktiva lägen, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket.