Nyheter

Höghuset i Hjorthagen stoppas

Mark- och miljödomstolen säger nej till detaljplanen. Bild: Oscar Properties/Herzog & De Meuron

Det planerade höghuset i Hjorthagen, som skulle ersätta den högsta gasklockan, stoppas.
Mark- och miljödomstolen som säger nej till detaljplanen eftersom huset kommer att synas från Nationalstadsparken och eftersom de boende i framtiden riskerar att störas av Fortums verksamhet.

I april förra året antog Stockholms kommun detaljplanen för del av Norra Djurgårdsstaden Gasklocka 3 och 4 i Hjorthagen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostäder och kulturändamål på mark som tidigare saknat detaljplan men som använts för industriändamål.

Detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen av flera föreningar och privatpersoner.
Bland annat anförde Djurgårdens hembygdsförening att Gasklocka 4 är en del av en industrihistorisk miljö av världsklass och att en rivning av en skulle skada riksintresset.

Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening yrkade att riksintresset för Stockholms innerstad och Djurgarden har skydd som inkluderar siluetten. Hjorthagstornet avviker extremt över horisonten. Betydelsefulla utblickar inom Nationalstadsparken som Pelousen i Haga, kungliga Borgen och Bredablick på Skansen får sin historiska upplevelse påtagligt skadad.

Fortum Värme AB menade att detaljplanens underlag är bristfälligt vad gäller de miljö- och hälsorisker som den kommer att medföra. Enligt deras beräkningar skulle den planerade byggnaden träffas av rökplymer från Värtaverken cirka 175 gånger om året.

Länsstyrelsen gick på kommunens linje och avslog samtliga överklaganden.
Därefter överklagades ärendet till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Och mark- och miljödomstolen ger de klagande rätt på vissa punkter.
I korthet menar domstolen att detaljplanen tar tillräckligt mycket hänsyn till kulturvärden och rökplymer.

Orsaken till att de vill stoppa bygget är att huset påtagligt kommer att synas från vissa delar av Nationalstadsparken.
Så här står det i domen:
”Bostadstornet – en 140 m hög ”märkesbyggnad” med fönster som är upplysta eller ljusreflekterande under större delen av dygnet – ersätter en 90 meter mörk gasklocka. På grund av sin höjd kommer den nya byggnaden att vara synlig på långt håll i hela Stockholm och närmast i Nationalstadsparken. Byggnaden kommer att vara synlig högt över den trådridå, som syftar till att skärma av Nationalstadsparken från exploateringsområdets 6-7 våningsbyggnader.”

Den andra orsaken till att domstolen säger nej till detaljplanen är att Fortums verksamhet i framtiden riskerar att störa de som flyttar in i huset.
”Risken för att Fortums verksamhet ger upphov till återkommande klagomål från boende i den planerade byggnaden är reell. Det går inte heller att, från verksamhets-utövarens perspektiv, bortse från risken att det reses krav på omprövning av verksamheten med stöd av 24 kap. 5 § första stycket p 6. De kostnader och den risk som hanteringen av klagomålen och eventuella krav på omprövning innebär för Fortum är större än vad som skäligen får godtas, särskilt som kostnaderna och risken hade kunnat undvikas genom att byggnadens höjd och våningsantal begränsas.”