Nyheter

Högre hyror i ”gröna” kontor

Skanskas projekt Hyllie Terrass i Malmö är pilotprojekt för byggbranschens nya klimatmärkning NollCO2. Foto: Skanska

En miljöcertifierad kontorsfastighet betingar en hyra som är fem procent högre än ett motsvarande icke-certifierat kontor, särskilt utanför CBD.

– Många företag måste, på grund av policy och CSR-krav, hyra grönt, säger Alexander Köhler, en av författarna till rapporten.

Med hjälp av statistik från Citymarks databas har Alexander Köhler och Johan Rydholm, studenter på KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, studerat kontorshyror i Sveriges fyra största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Arbetet har gått ut på att undersöka om miljöcertifieringar har en hyrespåverkan på kontorsbyggnader, i jämförelse med liknande icke-certifierade kontorsbyggnader.

– Vi har, genom Citymark, fått tillgång till 17 000 hyreskontrakt som har utgjort kärnan i vår studie. Efter gallring har vi fokuserat på drygt 7400 hyreskontrakt, fördelat på 1566 fastigheter. Det här är den första studien i Sverige som undersöker förhållandet mellan hyror och miljöcertifieringar på den här nivån, säger Alexander Köhler, som fått en tjänst som trainee på Rikshem efter sin examen. 

Resultatet visar att hyran för ett miljöcertifierat kontor är cirka fem (4.9-5.4) procent högre än för en likvärdig icke-certifierad kontorslokal. Premien skiljer sig beroende på vilken certifiering byggnader har. Resultatet påvisar en hyrespremie på 10 procent för Breeam, 5,1 procent för Leed och 4,4 procent för Miljöbyggnad.

– Både Breeam och Leed är internationella certifieringar så det var väntat att de skulle ligga högre än Miljöbyggnad som är en svensk version. Men det är lite förvånande att inte Leed sköt iväg lika mycket som Breeam.

Resultaten visar även att det finns en stegvis hyrespremie för certifierade byggnader som är belägna längre bort från stadens centrum, medan kontor inom CBD inte påverkas på samma sätt.

– Detta tror vi beror på att hyrorna redan är så höga i de centrala delarna att det är svårt att ta ut mer samtidigt som många fastigheter redan är certifierade, säger Alexander Köhler.

Resultaten i studien kan vara intressanta för flera aktörer, framför allt investerare, fastighetsägare.

– En miljöcertifierad fastighet får en kvalitetsstämpel och värderas högre. Det gör att fastighetsägare som funderar på att investera i gröna kontor att se att det går att ta ut högre hyror, säger Johan Rydholm, som är tillbaka på sitt jobb som verksamhetsutvecklare på Stockholmshem.

Många hyresgäster är också beredda att betala mer för ett miljcöertifierat kontor

– Många företag måste, på grund av policy och CSR-krav, hyra grönt, konstaterar Alexander Köhler.

Enligt studenterna hade undersökningen inte varit möjlig utan samarbetet med CityMark.

– Den data vi fått tillgång till via CityMark har utgjort navet i vår undersökning. Utan den hade vi inte kunnat göra den här studien då datatillgången inte är lika öppen i Sverige som i flera andra länder. Det har varit intressant att fördjupa sig i statistiken och se vad som döljer sig bakom siffrorna, säger Johan Rydholm.

Ett exempel på ett kontorshus som har potential att locka hyresgäster med sin miljöprofil är Hyllie Terrass. Sweden Green Building Council har tagit fram en helt ny certifiering för klimatneutrala byggnader, NollCO2. Det är en mycket krävande standard som ska göra det möjligt att nå Sveriges mål om klimatneutralitet 2045. Hyllie Terrass är ett av fyra projekt som blir först ut. Det är också ett av projekten som ger avtryck i statistiken över byggstartade kontor i Malmö.