Nyheter

Högt tempo på byggandet i Hyllie

Bostadsbyggandet i Hyllie har tagit  fart och omkring 500 bostäder är redan färdigställda.
Och fler ska det bli.
Malmö stads tekniska nämnd har godkänt fyra nya avtal som tillsammans ger 110 nya bostäder och 8 200 kvm kontor, samt skapar förutsättningar för ytterligare cirka 100 bostäder och fler framtida arbetsplatser.

Fastighetskontoret har tecknat avtal med Midroc Property Development, Sundprojekt, Briggen, Roth fastigheter och JM Seniorgården.
– Det här möjliggör ännu fler bostäder och arbetsplatser i direkt anslutning till Hyllies utmärkta kommunikationsmöjligheter och breda utbud av handel, kommunal service och gröna områden, säger Håkan Thulin, exploateringschef, Malmö stad.

Fastigheten Nanna 1, en del av området Hyllie allé, säljs till Midroc Property Development.
Här ska ett flerfamiljshus med cirka 110 bostäder och lokaler i bottenplan byggas.
Byggrätten omfattar cirka 10 500 kvm BTA och priset är satt till 3 500 kvm/BTA.
Den totala köpeskillingen uppgår till 36 750 000 kr och förutsätter att 30% av bostäderna är hyresrätter.
Midroc är just nu igång med att färdigställa 125 hyresrätter i kvarteret Saga inom samma område i Hyllie.

Fastigheten Bure 2 säljs till Sundprojekt AB, som har för avsikt uppföra ett kontorshus inom området Hyllie allé, nära Hyllie stationstorg.
Byggrätten omfattar cirka 8 200 BTA och möjliggör cirka 400 nya arbetsplatser i Malmö.

Markanvisningsavtalet gäller Fastighets AB Briggen, som vill växa med ytterligare kontor i Hyllie.
Den nya kontorsbyggnaden ska utgå från värden som hälsa, miljö och nätverkande och lokaliseras till norra delen av det nordligaste av de fem kvarter där en detaljplan håller på att tas fram.
Avtalet gäller ett markområde inom fastigheterna Hyllie 4:2, 7:3 och 7:5, för uppförande av en kontorsbyggnad om 10 000 kvm BTA.
Köpeskillingen är bestämd till 4 100 kr/kvm BTA.

Markreservationen för Roth fastigheter och JM Seniorgården gäller ett kvarter om cirka 11 400 BTA inom fastigheten Hyllie 4:2, som delas av de två bostadsaktörerna.
De planerade bostäderna ska ha olika upplåtelseformer – hyresrätter, respektive bostadsrätter för seniorer.
Roth Fastigheter har tidigare utvecklat cirka 50 hyresrätter i Hyllie, JM-koncernen cirka 85 bostadsrätter.
JM har därutöver ytterligare cirka 50 bostadsrätter i produktion som beräknas vara färdigställda under nästa år.