Nyheter

Inför viten vid grävarbeten

Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun har beslutat att införa viten för entreprenörer som inte leder om trafiken på ett säkert sätt eller skyltar tillräckligt vid trafikavstängningar i samband med grävarbeten på offentlig mark.

Nämndens beslut innebär att det blir hårdare tag mot de som slarvar med trafikavstängningar och grävarbeten och ger otillräcklig information till allmänheten.

Uppsala är en stad som växer, samtidigt som nödvändiga byten av gamla ledningar och rör, nedläggning av till exempel fiberkabel genomförs. Det innebär grävarbeten som påverkar trafiken och gator måste stängas av.

Detta påverkar framkomligheten för såväl gående, cyklister och bilister som kollektivtrafiken och kan bli en källa till irritation om skyltningen är otillräcklig och det blir svårt att förstå hur länge avstängningen ska vara och hur man i stället ska ta sig fram.

– Nu måste de entreprenörer som gräver i Uppsalas gator bli bättre på att informera allmänheten om varför man gräver och hur man ska gå eller åka för att komma fram dit man vill, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden. Vitet är ett viktigt verktyg för att öka framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister.

Nämnden fattar beslut vid sitt sammanträde den 23 september och vitena ska sedan fastställas av kommunfullmäktige under hösten.