Nyheter

”Inga produktionsstarter under första kvartalet”

Besqabs nya huvudkontor i Danderyd C. Bild: Wester + Elsner Arkitekter

Bostadsutvecklaren Besqab, verksamt i Stockholm och Uppsala, sålde 20 bostäder i det första kvartalet (105) samt startade inte produktion av några bostäder (111).
Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

Bostadsutvecklaren Besqab redovisar ett resultat efter skatt på 41,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (54,9). ”Lägre försäljningstakt och justering av priser i pågående projekt har haft negativ effekt på periodens resultat”, framhåller Anette Frumerie i vd-ordet.
Under det första kvartalet har Besqab inte produktionsstartat några bostäder men positiva myndighetsbeslut och bra marknadskontakt i säljstartade projekt borgar för produktionsstarter framgent. 

”Vi har fortsatt som riktmärke att cirka 30 procent av bostäderna ska vara bokade före produktionsstart av ett projekt”, skriver Anette Frumerie i vd-ordet.

Hon pekar på att bostadsmarknaden i Stockholm och Uppsala ”var fortsatt avvaktande under årets inledande månader”. Överlag är ”köparna än mer försiktiga med att skriva bindande förhandsavtal när det är lång tid kvar till inflyttning”, heter det vidare. 

Besqab har 732 bostäder under pågående produktion (785) varav 66 procent är bokat/sålt (82), det är i båda fallen samma nivå som vid årsskiftet.

”Antalet bostäder i pågående produktion med slutlig inflyttning under 2018 uppgår till cirka 250 stycken. Av dessa var endast 6 procent osålda vid kvartalets utgång”, framhåller Anette Frumerie.
Nyhetsbyrån Direkt

Besqab delårsrapport januari–mars 2018 Januari–mars 2018

Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 282,3 Mkr (384,0) och rörelseresultatet till 36,1 Mkr (62,8)  

Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 324,4 Mkr (431,4) och rörelseresultatet till 50,5 Mkr (65,3)  

Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 41,4 Mkr (54,9), motsvarande 2,69 kr per aktie (3,56)  

Eget kapital uppgick per den 31 mars till 1 334,6 Mkr (1 130,7) motsvarande 86,72 kr per aktie (73,35)  

Likvida medel var vid periodens utgång 493,8 Mkr (315,9) Väsentliga händelser under första kvartalet

Resultatet per aktie uppgick till 2:68 kronor (3:55).