Nyheter

”Initiativ ska förbättra bygglönsamheten 2019”

Anders Danielsson, vd och koncernchef. foto: Skanska

I Skanskas byggverksamheten uppgick rörelseresultat för 2018 uppgick till 1.099 miljoner kronor. Vd Anders Danielsson betecknar 2018 som en ”besvikelse” vad gäller byggverksamheten, och förväntar sig förbättrad lönsamhet i bolagets byggverksamhet under 2019.

Det skriver han i Skanskas bokslutsrapport för 2018.

Byggbolaget Skanskas rörelseresultat blev 2.383 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Infront Datas snittestimat pekade mot 2.644 miljoner kronor. Intäkterna summerade till 49.689 miljoner kronor. Här låg snittprognosen på 47.637 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 6:00 kronor per aktie (8:25), att jämföra med förväntade 8:35 kronor. Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.

”Rörelsemarginalen i Byggverksamheten var 2 procent i det fjärde kvartalet och under 2019 förväntar vi oss att de strategiska initiativen fortsätter att förbättra lönsamheten”, skriver Skanskas vd Anders Danielsson i rapporten.

Byggverksamhetens rörelseresultat för 2018 uppgick till 1.099 miljoner kronor, motsvarande en marginal om 0,7 procent. Anders Danielsson betecknar 2018 som en ”besvikelse” vad gäller byggverksamheten.

”En svag utveckling i två projekt i USA samt en stor omstrukturering i Polen överskuggar de goda resultaten i andra enheter såsom Sverige och Finland”, summerar han.

I mer generella termer skriver han att de ”politiska och makroekonomiska osäkerheterna ser ut att öka ytterligare” under 2019.

”Marknaderna i många av våra geografier och segment börjar nu plana ut och det är svårt att säga hur länge nuvarande, relativt goda, förutsättningar kommer råda”, skriver Skanskas vd.

Bostadsmarknaden i Sverige är på en övergripande svag nivå och ett överutbud av nyproducerade bostäder har en negativ påverkan på de segment och produkter som Skanska riktar in sig på inom bostadsutveckling.

”Förtroendet bland bostadsspekulanter minskar på grund av osäkerhet kring faktorer som påverkar bostadsprisutvecklingen såsom ekonomisk tillväxt, sysselsättning, räntor, lånemöjligheter, aktiemarknader, etc. Detta förväntas ha en negativ inverkan på marknaden framöver. Det underliggande behovet av bostäder bör dock vara främjande på lång sikt”, skriver Skanska vidare.

I Norge anses situationen vara något bättre än i Sverige och den finländska marknaden klassas som ”stabil”. ”Den centraleuropeiska marknaden saktar ner efter en period av stark tillväxt”, skriver Skanska även angående bostadsutveckling.
 

Bokslutskommuniké, januari–december 2018 Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2018 (jämfört med januari-december 2017)

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

– Intäkterna uppgick till 170,5 (160,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.

– Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (5,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 14 procent.

– Resultatet per aktie minskade med 21 procent till 9,55 (12,01) kronor.

– Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (8,25) kronor per aktie.

– Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 7,4 (2,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

– Operativa finansiella tillgångar uppgick till 14,2 (30 september 2018; 7,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

– Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 151,7 (151,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 3 procent. Orderstocken uppgick till 192,0 (30 september 2018; 186,3) miljarder kronor.

– Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,1 (1,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 8 procent och inkluderar omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och nedskrivningar. De två sistnämnda ingår även i jämförelseperioden.

– Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 4,6 (5,4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 16 procent.

– Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 13,0 (14,5) procent.

– Nettodesinvesteringar i Projektutveckling uppgick till 5,4 (0,8) miljarder kronor, enligt IFRS.

Nyhetsbyrån Direkt