Nyheter

Innovation hindras av detaljerade råd

Anna Sander och Kurt Eliasson, utredare. Fotograf: Kristian Phol

 Det finns ett stort stöd inom samhällsbyggnadsbranschen för att Boverkets byggregler, BBR, ska utformas som funktionskrav, som skulle kunna ge utrymme för innovation och nya lösningar i byggandet. Men i verkligheten sker det i mycket liten skala. 
Det visar de undersökningar som Kommittén för modernare byggregler har genomfört.

Med den nya plan- och bygglagen som började gälla i slutet av 80-talet kom ett tydligare fokus på funktionskrav, vilket innebär att staten fastställer vilka egenskaper som en byggnad ska ha, men överlåter till byggherren vilka lösningar som används. Tidigare angav föreskrifterna mer detaljerade lösningar.

Majoriteten av föreskrifterna i Boverkets byggregler (BBR) är idag allmänt hållna för att inte låsa byggherren vid en lösning. Föreskrifterna kompletteras dock ofta med allmänna råd som i detalj preciserar hur föreskriften kan uppfyllas.

Såväl byggherrar som kommuner uppger att det är svårt för en byggherre att visa att andra lösningar än de som finns angivna i de allmänna råden uppfyller föreskriften. Det konstaterar Kommittén för modernare byggregler, som tillsattes av regeringen 2017 för att utreda om dagens regelverk och berörda processer är anpassade för framtida behov av byggnation.

I en enkät som kommittén låtit utföra har över 2000 byggherrar fått frågan om de tycker att funktionskraven i BBR stimulerar innovation och nya lösningar. 57 procent svarar att så sker i liten utsträckning.

– Att allmänna råd har blivit styrande innebär att vi i praktiken inte har funktionskrav idag, säger Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler.

Enligt byggherrarna föreslår de framför allt en annan lösning än de som anges i allmänna råd när det gäller utformning och tillgänglighet. Samtidigt uppger kommunerna att utformning och tillgänglighet, tillsammans med brandskydd, är det svåraste avsnittet i BBR för byggherren att visa att föreskriften är uppfylld när andra lösningar föreslås.

– Det finns stort behov av att kunna föreslår alternativa lösningar för hur kraven i en föreskrift ska uppnås, samtidigt som risken för olika tolkningar behöver minska, säger Anna Sander, utredare i Kommittén för modernare byggregler.   

Hänvisningar till standarder som SIS säljer görs både i föreskrifter och i allmänna råd i BBR. I enkäten fick samtliga kommuner (275 svarade) svara på frågan om det är svårt att uppfylla BBR utan att följa standarder. 179 svarade ja på frågan.

Tillämpare av reglerna har också framfört kritik mot att de standarder som det hänvisas till i föreskrift, och därmed är juridiskt bindande, inte är gratis. Att hänvisa till standarder ifrågasätts även på grund av att det flyttar ansvaret för regelgivning från Boverket till SIS.

– I vårt slutbetänkande i december kommer vi att presentera förslag som i högre grad möjliggör nya lösningar och innovationer inom byggandet, säger Kurt Eliasson.
 

FAKTA:

  • Kommittén för modernare byggregler tillsattes i februari 2017 med uppdraget att se över och modernisera plan-och bygglagen (kap. 8 och 10), plan- och byggförordningen (kap 3-5, 7), Boverkets byggregler, Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder och de standarder dessa hänvisar till.
  • Kommittén för modernare byggregler har i uppdrag att lämna tre betänkanden till regeringen. Det första delbetänkandet handlar om det nuvarande systemet med byggstandardinsering, det andra handlar om miljöpåverkan i byggprocessen och slutbetänkandet är en grundlig översyn av byggregelverket och kontrollsystemet.
  • Kommittén för moderna byggregler lämnar sitt slutbetänkande till regeringen i december 2019.