Nyheter

Klart för byggstart av Västlänken

Skansen Lejonet. Foto: Kasper Dudzik/Trafikverket

Efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen är det klart att Västlänken nu kan börja byggas.
– Trafikverket behöver inte vänta på att domen ska vinna laga kraft, säger Hans Nyman, hovrättsråd, Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolens besked, som meddelades i måndags, innebär att tillståndet för anläggande av järnvägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet får tas i anspråk trots att mark- och miljödomstolens dom inte fått laga kraft.
Det vill säga att projektet får påbörjas direkt.
– Trafikverket behöver inte vänta på att domen ska vinna laga kraft, säger Hans Nyman, hovrättsråd, Mark- och miljööverdomstolen.

– Att vi kommer igång med det egentliga byggskedet nu ger oss bra förutsättningar att bygga Västlänken inom utsatt tid och budget. Bygget av Västlänken kommer att märkas i staden, men vi ska göra vårt yttersta för att minska påverkan. Vissa grupper, särskilt de som bor och verkar nära våra byggarbetsplatser påverkas mer än andra och vi har förståelse för att det kan bli jobbigt. Därför kommer en öppen dialog med dessa grupper att ha hög prioritet för oss under byggskedet, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt gav i januari i år Trafikverket tillstånd enligt miljöbalken att anlägga Västlänken och Olskrokens planskildhet. Tillståndet omfattar bland annat villkor för arbeten som påverkar grundvattnet, exempelvis schaktning och sprängning.

Domstolen avslog ett yrkande av Trafikverket om verkställighet av tillståndet så att projektet skulle få påbörjas även om domen överklagades.
Trafikverket överklagade då mark- och miljödomstolens avgörande gällande ett villkor om buller, samt beslutet om att inte ge verkställighet.

Domen har även överklagats av en stor mängd övriga parter som har yrkat att mark- och miljödomstolens avgörande ska upphävas i dess helhet eller ändras i vissa avseenden. Utöver detta har Föreningen Trädplan Göteborg yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska inhämta förhandsbesked från EU-domstolen.

Vid en genomgång av målet har Mark- och miljööverdomstolen, som inte funnit skäl att inhämta förhandsbesked från EU-domstolen, nu kommit fram till att det finns skäl att ge prövningstillstånd endast såvitt avser villkor för luftburet buller och stomljud.

Mark och miljödomstolens dom står därför fast i övriga delar.
– En eventuell ändring av bullervillkoren i en kommande dom har inte en sådan inverkan på projekten att verkställighet nu inte kan ges innan domen fått laga kraft, säger Hans Nyman.

Mark- och miljööverdomstolen har därför bestämt att tillståndet får tas i anspråk och projektet påbörjas utan hinder av att domen inte fått laga kraft. 

Domen får laga kraft fyra veckor efter att den meddelades och inget överklagande har gjorts under tiden. Under de fyra klagoveckorna kan den alltså överklagas till Högsta Domstolen.
– Jag ser det som troligt att den kommer att överklagas. Men Högsta Domstolens regler för prövning är strängare än våra, eftersom de är prejudikatinstans, säger Hans Nyman.

Bygget av Västlänken fortsätter nu som planerat. Förberedande arbeten, bland annat ledningsomläggningar och trädflytt, har pågått under en längre tid och på senare tid har entreprenörerna även börjat etablera arbetsplatser.

Fakta:

 • Västlänken är enjärnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg med tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central. 
 •  Tågtunneln byggs för att underlätta resandet i Göteborg och Västsverige. 
 • Västlänken skapar plats för fler tåg, minskar sårbarheten i järnvägssystemet och gör det möjligt att åka tåg till fler platser i Göteborg. 
 • Västlänken är ett av de infrastrukturprojekt som ingår i Västsvenska paketet. 


Några milstolpar

 • 2001: Arbete med idéstudie och förstudie inleds.
 • 2004: Järnvägsutredningen, där man utreder olika alternativa sträckningar, startar. 
 • 2007: Järnvägsutredningen avslutas. Slutsatsen är att sträckningen via Haga-Korsvägen bäst uppfyller målen. 
 • 2014: Regeringen ger tillåtlighet enligt miljöbalken i november 2014. 
 • 2017 (juni): Järnvägsplanen vinner laga kraft 
 • 2018 (januari): Mark- och miljödomstolen ger tillstånd med villkor, men ingen verkställighet.
 • 2018 (februari): Göteborg Stads detaljplan för Västlänkens sträckning vinner laga kraft. 
 • 2018 (maj): Mark- och miljööverdomstolen beslutar om verkställighet för start av bygget.