Nyheter

Klart med nya bullerregler

Från den 1 juni höjs riktvärdet för små lägenheter i bullriga miljöer. Syftet med regelförändringarna är att underlätta för bostadsbyggande.

Förslaget om ändrade bullernormer togs fram av alliansregeringen. Nu har den sittande regeringen beslutat om en förordning som innehåller nya riktvärden för utomhusbuller. Ett höjt riktvärde för lägenheter upp till 35 kvadratmeter gör det enklare att bygga små lägenheter.

Gränsen höjs från 55 decibel A (dBA) till 60 dBA vid den exponerade sidan.

– Vi har nu fått en ny, väl avvägd, bullerförordning på plats som möjliggör byggandet av fler små lägenheter för unga och studenter och som samtidigt ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa, säger bostadsminister Mehmet Kaplan (MP), i ett pressmeddelande.

Bristen på små lägenheter är stor, framför allt i storstadsområdena. Där har rådande regler gjort det svårt att bygga ettor. Små lägenheter byggs ofta med bara ett fönster och vetter fönstret mot en trafikerad väg så har regelverket satt stopp; kravet på en tyst sida i lägenheten har inte kunnat tillgodoses. I stället har större lägenheter byggts.

Förordningen, som träder i kraft den 1 juni, innehåller riktvärden för utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader.

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer inomhus. Förordningen kommer att gälla såväl vid tillämpning i planskedet enligt plan- och bygglagen som vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Samma regler kommer att gälla i alla kommuner.