Nyheter

Klartecken för nya Slussen

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och godtagit Stockholms kommuns beslut att anta detaljplanen för Slussen. Beslutet går inte att överklaga.

I fredags kom beskedet från mark- och miljööverdomstolen – detaljplanen för nya Slussen fastställs av domstolen. Detaljplanen möjliggör ombyggnation av slussenområdet med nya publika platser, gator, kajer och ytor kopplade till kollektivtrafiken. Samtidigt reglerar planen byggrätter för ny bebyggelse. Planen möjliggör också nybyggnation av slussränna samt nya avbördningskanaler från Mälaren och Saltsjön.

– Vi är väldigt, väldigt glada idag! Den här domen är ett kvitto på att vi verkligen har en gedigen och väl genomarbetad detaljplan. Ombyggnaden av Slussen är helt nödvändig, dagens anläggning är i dåligt skick, och dessutom måste vi kunna tappa ut mer vatten från Mälaren till Saltsjön. Och så kommer Stockholm att få en ny, attraktiv mötesplats vid Slussen, säger Andreas Burghauser, projektchef för Slussenombyggnaden, i en kommentar.

Detaljplanen för Slussen, som antogs av Stockholms kommun i december 2011, överklagades till Länsstyrelsen, som avslog överklagandena och godtog planen. Därefter prövades planen av mark- och miljödomstolen som upphävde planen.  

Planen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen, men under handläggningstiden drog Atrium Ljungberg, ägaren till Glashuset, tillbaka sitt överklagande efter en uppgörelse med Stockholm stad.

– Eftersom fastighetsägaren gjort gällande att deras invändningar mot detaljplanen inte längre gäller så har Mark- och miljööverdomstolen inte gått in på den frågan, utan vi har prövat övriga invändningar mot planen, säger hovrättslagman Per-Anders Broqvist.

När mark- och miljööverdomstolen meddelade sin dom i Svea Hovrätts lokaler på Riddarholmen i Stockholm i fredags fanns en stor skara stockholmare på plats, inklusive representanter från olika protestgrupper. När innehållet i domen blev känt hördes ett ”Neeej” bland åhörarna.

– Vi är chockade. Vi hade väntat oss ett annat beslut, säger Birgitta Palmertz från Bevara Slussen Plan B.

– Projektet har redan kostat en miljard kronor, främst i pr-pengar. Vi har inte ett öre att sätta emot stadens resurser, säger Bevara Slussens Gertrud Båge som varit med och kämpat emot planerna i flera år och som brukar dela ut flygblad vid Slussen.

Mark- och miljööverdomstolens beslut får inte överklagas.

– I princip så finns en möjlighet att en dom i Mark- och miljööverdomstolen kan överklagas till högsta instans, men då ska målet vara av prejudicerande karaktär. Vi har kommit fram till att detta mål inte uppfyller kriterierna för att öppna ventilen till högsta domstolen, säger Per-Anders Broqvist.

Även om detaljplanen för Slussen nu är fastställd så återstår miljödomsansökan och detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget, som i höst prövas i mark- och miljödomstolen. En annan viktig rättsprocess som pågår handlar om Mälarens vattenreglering.  Båda målen kan gå vidare till högre instanser.
 

Bakgrund

Det var redan 2001 som gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att genomföra en tävling om Slussens framtida utformning.

Detaljplanen för Slussen, som antogs av Stockholms kommun i december 2011, överklagades till Länsstyrelsen, som avslog överklagandena och godtog planen. Därefter prövades planen av mark- och miljödomstolen som upphävde planen.

Den 27 september 2013 godtog Mark- och miljööverdomstolen detaljplanen för Slussen, ett beslut som inte går att överklaga.