Nyheter

Klimatdeklarationer på gång i Sverige

Boverket och Regeringen arbetar nu för att införa klimatdeklarationer i Sverige. I ett första steg ska klimatdeklarationer införas för nyproducerade flerbostadshus och lokaler från 2022. I ett andra steg ska klimatdeklarationen införas även för småhus från 2024. Så ser planen ut.

Regeringen har givit Boverket i uppdrag att utveckla flera centrala tekniska system som behövs för att klimatdeklarationen ska kunna införas i Sverige från 1 januari 2022.

Boverket ska utveckla en öppen databas med klimatdata för byggsektorn, ta fram ett deklarationsregister, genomföra informations- och vägledningsinsatser gentemot branschen. Boverket ska även ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen.

Boverket ska redovisa sitt inledande uppdrag i en rapport till regeringen i samband med sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen lämnas i början av 2020. I budgetpropositionen föreslår regeringen att Boverkets anslag ökas med tio miljoner kronor årligen under perioden 2020 till 2022 för att fortsätta detta arbete.

Roger Eriksson på finansdepartementet redovisar tidsplanen för den fortsatta beslutsprocessen.

Regeringskansliet bereder för närvarande Boverkets förslag på klimatdeklaration för byggnader. Förslag om lag om klimatdeklaration behöver anmälas till EU-Kommissionen.

– Förslag på tekniska regler måste anmälas till EU-kommissionen. EU-kommissionen har en process där förslag granskas så att de inte innebär handelshinder och uppfyller kraven för den inre marknaden, säger Roger Eriksson.

När EU-Kommissionens granskning är klar genomförs en lagrådsremiss i Sverige. Därefter lämnar regeringen en proposition till riksdagen. Regeringen är också ansvarig för att utarbeta en förordning med mer detaljerad reglering. Slutligen ska Boverket upprätta detaljerade föreskrifter för lagens tillämpning.

– Lagen om klimatdeklaration ska börja gälla från 1 januari 2022, säger Roger Eriksson

Av: Göte Andersson