Nyheter

Kommun får bakläxa för otydlig upphandling

Efter en dom i Förvaltningsrätten måste Eslövs kommun göra om en upphandling gällande offentlig belysning.
Infratek överklagade tilldelningen får nu rätt i domstolen: förfrågningsunderlaget var otydligt och gav inte anbudsgivarna ett tillräckligt gott underlag för att utforma ett konkurrenskraftigt anbud.

Eslövs kommun genomförde under året en upphandling kallad ”Drift och underhåll av offentlig belysning”. Upphandlingen gjordes enligt reglerna om öppet förfarande i LOU och Vattenfall Services Norden AB fick kontraktet.

Men Infratek Sverige AB ansökte om överprövning av upphandlingen och yrkar att den ska göras om. Till grund för talan anförde de bland annat att kommunens utvärdering är så otydligt utformad att det inte går att utläsa hur utvärderingen ska ske och vilka mervärden som anbud kan ges. På grund av utvärderingskriteriernas utformning har kommunen också haft en obegränsad möjlighet till skönsmässiga bedömningar. Därutöver innebär utvärderingsmodellen inte att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas eftersom utvärderingsmodellen tar hänsyn till faktorer som inte avser genomförande av kontraktet.

Förvaltningsrätten i Malmö ger Infratek rätt.
I domen står det att Infratek har fog för sina invändningar gällande den bristande transparensen hos utvärderingsmodellen. Mervärdesfrågorna är kortfattade och ospecificerade och ger över huvud taget ingen ledning för vad kommunen anser skapa ett mervärde avseende respektive punkt. Inte heller har upphandlingsunderlaget i övrigt visats ge rimlig ledning härvidlag. Betygsskalan är visserligen ordrikt redovisad men innehåller få uppgifter om vad som faktiskt utvärderas och vilka kriterier som beaktas.

Förfrågningsunderlaget har enligt förvaltningsrättens mening inte gett anbudsgivarna ett tillräckligt gott underlag för att utforma ett konkurrenskraftigt anbud. Såsom förfrågningsunderlaget har utformats har också den upphandlande myndigheten skapat sig möjlighet till godtycklig poängsättning på ett sätt som inte är förenligt med LOU.

Med hänsyn till att den konstaterade bristen är hänförlig till förfrågningsunderlaget och det konkurrensuppsökande skedet måste upphandlingen göras om.