Nyheter

Kommun får bakläxa på upphandling

Upphandlingen gällde ett ramavtal för elarbeten. Foto: Getty Images

Midroc Elektro AB får rätt i förvaltningsrätten och nu måste Tranås kommun och Tranåsbostäder göra om en upphandling gällande ramavtal för elarbeten.

AB Tranåsbostäder och Tranås kommun genomförde en upphandling gällande ramavtal av elarbeten och tilldelningsbeslut meddelades i maj i år. Av tilldelningsbeslut framgår att fyra leverantörer lämnade anbud. Midroc Electro AB placerades på tredje plats i upphandlingen och ansökte om överprövning.

Midroc yrkade att förvaltningsrätten ska besluta att upphandlingen får avslutas först sedan rättelse har gjorts innebärande att anbudet från Elajo El som vann upphandlingen förkastas, alternativt att upphandlingen ska göras om.
Midroc anför bland annat att en obligatorisk uppgift saknades i det vinnande anbudet. Upphandlande enhet svarade att saken skulle undersökas närmare och förlängde avtalsspärren. Därefter fattades ett nytt tilldelningsbeslut.
Midroc anser att kompletteringen i sig har varit otillåten enligt LOU, Lagen om Offentlig Upphandling.
”De upphandlande myndigheterna har tillåtit bolaget att ersätta den tidigare lämnade referensen med en annan och det rör sig sålunda inte om ett förtydligande eller en komplettering. Rättelse handlar om att korrigera en felskrivning eller dylikt”, skriver Midroc i sitt överklagande.
Tranåsbostäder och kommunen anser å sin sida att kompletteringen utgör just en komplettering och inte en justering och att den angivna referensen uppfyller kraven i upphandlingen.
Men Förvaltningsrätten i Jönköping går på Midrocs linje och beslutar att upphandlingen ska rättas på så sätt att en ny anbudsutvärdering genomförs varvid det vinnande anbudet inte ska beaktas. 
Rätten skriver bland annat:
”Det är ostridigt i målet att bolaget inte har bifogat referenser av slag som efterfrågats i upphandlingsdokumenten. Bolagets anbud har således inte uppfyllt ställda krav i upphandlingsdokumenten. Upphandlande myndigheter har därefter begärt att de inkommer med en ny referens i enlighet med vad som angivits i upphandlingsdokumenten. Förvaltningsrätten anser att bolagets senare lämnade uppgift om referenser har inneburit att bolaget lämnat in nya sakuppgifter. Enligt förvaltningsrättens mening kan detta inte ses som en komplettering av tidigare lämnade uppgifter eftersom det är en åtgärd som har förändrat anbudet. ” 
Källa: Acta Publica