Nyheter

Kommun får rätt om upphandling

Förvaltningsrätten i Växjö har beslutat att en offentlig upphandling i Karlskrona kommun inte behöver göras om.
Peab Anläggning AB hade ansökt om överprövning i domstol, eftersom de ansåg att vinnande anbudet var ”onormalt lågt” men får alltså inget gehör.

Karlskrona kommun genomförde en upphandling avseende broreparationer genom ett öppet förfarande enligt LOU. Fyra leverantörer lämnade anbud och samtliga kvalificerade sig till utvärdering.
Kommunen valde Sandahls Entreprenad som leverantör med anledning av lägsta pris.

Peab yrkade att förvaltningsrätten upphäver kommunens tilldelningsbeslut samt beslutar att utvärderingen görs om i enlighet med förfarandet som gäller onormalt låga anbud i LOU.

Sandahls tilldelades entreprenaden med anledning av lägsta pris. Peabs anbud innehöll det näst lägsta priset.
Sandahls offererade ett pris som uppgår till cirka 30 procent av det pris som Peab offererat och Peab gör gällande att det anbud som Sandahls lämnat är onormalt lågt.

Peab anser att det därmed ålegat kommunen att infordra en förklaring och därefter förkasta anbudet från Sandahls om nöjaktig förklaring inte kunnat lämnas. Någon tillfredsställande förklaring till en så stor avvikelse som den aktuella hade inte kunnat lämnas.
Upphandlingen borde rätteligen ha tilldelats Peab, menar de.

Kommunen anför bland annat att de har god kännedom om Sandahls och deras effektiva arbetsmetoder, vilket gör att prisbilden inte föreföll vara onormalt låg utan i paritet med vad som tidigare fakturerats under de senaste åren som avtalspart.
Kommunen har säkerställt att Sandahls har kollektivavtal med Sveriges Byggindustrier och transportföretagen. Vid vidare kontakt med Sandahls framgår att de utför en del broarbeten för Vägverket i området. Sandahls kan därigenom dra fördel av att de redan finns på plats och dessutom har god lokalkännedom. Tidigare uppdrag/avtal har utförts till full belåtenhet gällande kvalitet. 

Förvaltningsrätten anser att den förklaring som kommunen har lämnat för sin bedömning förefaller rimlig och avslår därför Peabs ansökan.