Nyheter

Kommun stäms på 156 miljoner

Fastighetsbolaget Aura Communities stämmer Huddinge kommun för bland annat felaktig upphandling. Foto: Susanne Bengtsson

Fastighetsbolaget Aura Communities stämmer Huddinge kommun för bland annat felaktig upphandling och kräver ett skadestånd på cirka 156 miljoner kronor.
Samtidigt har företaget nyligen lämnat in en polisanmälan gällande korruptionsbrott.


Aura Communities Limited stämmer Huddinge kommun, social- och äldreomsorgsförvaltningen, för bland annat brott mot LOU, Lagen om offentlig upphandling. De kräver skadestånd och ersättning för rättegångskostnader gällande tidigare ärenden i både Förvaltningsrätten och Kammarrätten.

Det totala kravet uppgår i dag till 155,9 miljoner kronor.
Det innefattar:
– Förlust av handelsvinst i upphandlingen, 19 808 658 kronor jämte ränta på beloppet.
– Ersättning för rättegångskostnader i tre ärenden i förvaltningsrätten och kammarrätten om totalt 1 063 500 kronor jämte ränta.
– Aura begär även att tingsrätten ska förplikta kommunen att utge skadestånd om 135 miljoner kronor avseende förmögenhetsskada enligt skadeståndslagen jämte ränta enligt räntelagen.
– Aura begär också ersättning för rättegångskostnader i förevarande mål, det vill säga stämningsmålet.

Rättegången var planerad till slutet av april, men har blivit framflyttad på grund av corona.

Stämningsansökan lämnades in i februari förra året, då med lägre krav. Men sedan har Aura Communities ökat kravet till att innefatta full kompensation.
Max Gustaf Segerström, International Development Manager, Aura Communities, förklarar varför:
– Efter att stämningsansökan lämnades in, har det upptäckts åtskilliga ytterligare brott mot LOU. Bland annat att kommunen dubblerade kontraktet för den ”utvalda” leverantören och godkände deras anbud trots att det bröt mot 8–9 skall-krav. Dessutom anser vi att kommunen har dragit ut på rättsprocessen genom att tala osanning inför förvaltningsrätten och tingsrätten – inklusive att falskt påstå att Aura är ett ”processföretag”. Det utökade kravet utgör också en markering mot myndigheter som tror att de kan bryta mot LOU och göra vad som helst för att komma undan.

I slutet av 2017 gick social- och äldreomsorgsförvaltningen ut med upphandlingen, “Hyra av modulhus för genomgångsboende/ temporärt boende”. Sista anbudsdag var 8 december. Anbudens sista giltighetsdag var enligt förfrågningsunderlaget 90 dagar efter anbudstidens utgång, men om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs anbudstidens giltighet fram till dess att avtal kan tecknas, dock längst till fyra månader till efter angiven giltighet.

Aura Communities vann upphandlingen, men tilldelningsbeslutet överklagades av en byggentreprenör. Förvaltningsrätten avslog överklagan i maj 2018.

Strax därefter skickade Huddinge kommun ut ett utkast på förslag till kontrakt och Aura Communities svarade med kommentarer och ändringsförslag, bland annat gällande försäkring.

Enligt stämningen så hade kommunen i juni fortfarande inget svar på om de kunde ordna försäkring. Projektets upphandlare slutade sin anställning och lämnade ärendet vidare till en kollega.

Månaden efter meddelade kommunen att de återtog tilldelningsbeslutet med motiveringen att Aura Communities inte uppfyller det ovillkorliga kravet avseende försäkring och tilldelade i stället projektet till entreprenören som hade överklagat tilldelningsbeslutet.

Aura Communities hävdar att de aldrig sagt att de inte kan teckna försäkring och överklagade därför till först Förvaltningsrätten, där det blev avslag, och sen till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten gav dem rätt och förordnade att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse gjorts på så sätt att tilldelningsbeslutet, då den andra entreprenören fick kontraktet, upphävs. Men kommunen avbröt i stället upphandlingen med motiveringen att det inte fanns några giltiga anbud.

Aura Communities föreslog en förlikning men social- och äldreomsorgsförvaltningen tackade nej till den föreslagna förlikningen.

I stämningsansökan till Södertörns tingsrätt skriver Aura Communities bland annat att Huddinge kommun inte har följt bestämmelserna i LOU och ska därför ersätta den skada som detta agerande förorsakat. Aura Communities skada består av utebliven handelsvinst, rättegångskostnader i samband med överprövning, nödvändig för att tillvara bolagets rätt enligt LOU. Om Huddinge Kommun hade följt LOU, hade Aura Communities inte haft dessa rättegångskostnader i förvaltningsrätterna och heller inte de som nu kommer för stämningen i Södertörns Tingsrätt.

Aura Communities har också lämnat in en anmälan mot kommunen till polisens grupp för utredning av korruptionsbrott.

– Detta efter att Aura upptäckt att kommunen godkänt den andra entreprenörens anbud trots att det bröt mot flera skall-krav, som kommunen själva var fullt medvetna om. Kommunen har dessutom tilldelat samma bolag, samma år som upphandlingen utannonserades, två projekt värda över 40 miljoner kronor, utan någon som helst upphandling. Det bekräftade ytterligare Auras misstankar om att allt inte hade gått rätt till och bevisar dessutom att de begått ren och skär korruption, varför Aura också nu polisanmält kommunen för korruptionsbrott, säger Max Gustaf Segerström.

Huddinge kommun vill i nuläget inte ge några kommentarer, utan avvaktar polisens hantering av ärendet och den juridiska processen.