Nyheter

Kommunal chef stängs av

Falu kommun tecknade ett partneringavtal med Peab om flera miljoner utan upphandling. Därmed följde man inte Lagen om offentlig upphandling, LOU. Nu är förvaltningschefen avstängd.

Saken handlar om ett partneringavtal om drift och underhåll av vägar som tecknades vid årsskiftet. Partneringavtalet omfattade en totalbudget på 18,9 miljoner kronor och tecknades utan upphandling. Sedan tidigare hade Falu kommun ett avtal med Peab som omfattade 12,5 miljoner kronor per år.

En privatperson anmälde partneringavtalet till Konkurrensverket, som nu utreder saken. När kommunledningen fick kännedom om saken begärdes en utomstående granskning från revisionsbolaget KPMG.

Deras granskning visar att chefen på kommunens trafik- och fritidskontor har brutit mot Lagen om offentlig upphandling, samt mot kommunens policy för representation och alkohol.

Det var hon som beslutade att teckna avtalet med Peab, och hon har också attesterat en faktura från Peab för en konferens där kommunens tjänstemän deltog i februari.

Peab betalade inledningsvis hela kostnaden för konferensen, och fakturerade senare kommunen för halva kostnaden.

Efter den konferensen ifrågasätter KPMG om kommunens tjänstemän verkligen kan vara objektiva när det gäller att fatta beslut som rör Peab. Därmed skulle konferensen kunna ha lett till en jävssituation.

Om det också skulle kunna handla om en muta svarar KPMG inte riktigt på i rapporten, men konstaterar att Peab har betalat mer för kommunens personal än det riktvärde som Institutet mot mutor har angett till något över 400 kronor.

— Det är tillräckligt allvarligt för oss att man inte kan utesluta jäv eller muta, säger Dan Nygren, kommundirektör i Falu kommun.

Nu ska kommunen värdera KPMG:s rapport och göra en arbetsrättslig utredning. Då ska man bland annat titta på om det finns grund för uppsägning och om en polisanmälan ska göras.

Under tiden har chefen för trafik- och fritidskontoret stängts av från arbetet, i första hand i en månad.

Kommunen ska också se över sina regler för upphandling och representation för att se om de är tillräckligt tydliga och efterlevs.

— Oavsett vilka fel som har begåtts och hur man värderar det står det redan nu klart att det här skadar förtroendet för kommunen på ett eller annat sätt. Vi glömmer bort alla tusentals bra saker som görs varje dag i kommunen, i stället blir det fokus på de här sakerna, säger Dan Nygren.

Peab uppger att de har nolltolerans mot ekonomiska oegentligheter och har tillsatt en intern utredning.