Nyheter

Kommunerna som gör upp om bästa planarbete

Fem kommuner är nominerade till Sveriges Arkitekters Planpris för bästa planarbete.

Blir det Göteborg, Karlshamn, Linköping, Stockholm eller Uppsala som vinner Sveriges Arkitekters Planpris för bästa planarbete?
29 november kommer svaret på Arkitekturgalan.

– Vi har sett att större städer alltmer börjat jobba med nya stadsdelar istället för bara förtätning. Många pratar om social hållbarhet, om att motverka segregation. Medborgardialog som går utöver samrådet har blivit en hygienfaktor. Överlag skyller man inte längre på Plan- och bygglagen utan förhåller sig till den och hittar konstruktiva lösningar för att få fart på bostadsbyggandet, säger Bengt Andrén,  ordförande i Planpris juryn, i ett pressmeddelande. 

Juryn har undersökt ett 30-tal planförslag, processer och projekt och besökt flera kommuner.
Av de nominerade är f yra nya stadsdelar, större områden med mycket variation, byggherrar av olika storlekar, medborgardialog och ett integrerat plan- och markanvisningsarbete.

Den femte är en bevarande- och utvecklingsplan som visar på hur kommunen, istället för att ondgöra sig över sina riksintressen, har sett möjligheter.
Priset delas ut på Arkitekturgalan på Cirkus i Stockholm den 29 november tillsammans med sex andra priser.

De nominerade kommunerna är:

Göteborg: Planprogram för Frihamnen
Ur juryns motivering: ”En medborgardialog om stadsutvecklingsprogram för Frihamnen har på kort tid gjort visionen känd genom att idén om en bastu på kort tid byggts. Markanvisning med krav på låga hyror och en planprocess i dialog med exploatörerna är andra exempel på innovativa arbetssätt.”

Karlshamn: Bevarande- och utvecklingsplan
Ur juryns motivering: ”Planen visar på en föredömlig metod för att dra nytta av ett riksintresse utan att det blir ett hinder för utvecklingen. Genom att underlätta kommunens och länsstyrelsens avvägningar i bygglov utifrån en helhetsbedömning har planen möjliggjort nutida intressanta tillägg.”

Linköping: Planarbete för Vallastaden
Ur juryns motivering: ”Stadsbyggnadsstrategin att låta en mångfald av aktörer bygga med blandade boendeformer i täta kvarter med små tomter togs fram i en arkitekttävling. Kommunen investerar i VA, energi, parker och gator som prioriterar cykel. Det har höjt området från C- till A-läge.”

Stockholm: Planarbete för Södra Värtahamnen
Ur juryns motivering: ”Detaljplanen för området utvecklas i två etapper utifrån en förstudie av stadsbyggnadsstrategin som anger slutna kvarter, mycket växtlighet och ett gatu- och parkstråk som kopplar området till innerstaden. Planstrukturen utvecklas nu i samverkan med de byggherrar som fått markanvisningar.”

Uppsala: Planarbete för Östra Sala Backe
Ur juryns motivering: ”Sedan planprogrammet antogs 2011 har Uppsala tack vare nya arbetsprocesser och en ny organisation gått från 7 till 50 byggande aktörer. Det har utvecklats till en innovationsstrategi för att både öka takten och utbudet av kvalitet och hållbara boenden.”