Nyheter

”Kompetensförsörjningen kan inte lösas med inhemsk arbetskraft”

Peter Eriksson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har i dag, måndag, tagit emot en slutrapport om arbetskraftskapaciteten och kompetensförsörjningen inom byggbranschen.

Rapporten visar bland annat att problemen med kompetensförsörjning inom byggbranschen måste tas på största allvar.

– För det första bedömer vi att kompetensförsörjningen inte kommer att kunna lösas med enbart inhemsk arbetskraft fram till 2025, skriver samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson i sin rapport.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson beslutade i juni 2016 att ge två samordnare i uppdrag att belysa hur kompetensförsörjningen inom bostadsbyggandet kan säkras fram till år 2025.

På måndagen (19 december) överlämnade samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson sin rapport till Peter Eriksson.

– Jag har nu fått ett gediget underlag som bekräftar den allvarliga situationen och som dessutom innehåller konkreta förslag på åtgärder som regeringen och andra aktörer kan vidta för att komma till rätta med situationen på kort och lång sikt, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

Utredarna skriver i sin rapport att den bild som framtonat under arbetets gång är att det dels är stora svårigheter att rekrytera till nära nog alla yrken inom hela byggsektorn dels att det trots dessa svårigheter ändå produceras bostäder under 2016 på en förvånansvärt hög nivå.

Svaren de fått är att detta är möjligt genom att andelen utländsk arbetskraft ökat, att man ”går på knäna” och att delvis nya produktionsmetoder utvecklats.

”Vi bedömer att kompetensförsörjningen inte kommer att kunna lösas med enbart inhemsk arbetskraft fram till 2025. Det kommer att vara nödvändigt att komplettera med och att stimulera till fortsatt tillgång till arbetskraft från andra länder under de närmaste åren”, konstaterar utredarna.

De bedömer att det inte är realistiskt att arbetet i byggsektorn framöver kan bedrivas under så ansträngda arbetsförhållanden som nu sker. ”Det rapporteras omfattande sjukskrivningar och hög personalomsättning liksom avkall på kvalitet i arbetet och fördröjda arbetsprocesser till följd av personalbrist.”

Rekrytering och utbildning är oerhört viktiga faktorer. ”Det är angeläget att dels verka för att utbudet av gymnasieutbildningar inte fortsätter att minska dels att det är angeläget att bättre tillvara intresset hos gruppen ”unga vuxna”, redan yrkesverksamma kvinnor och män som vill karriärskifta eller vidareutbilda sig till olika yrken inom byggsektorn.”

En annan slutsats är att arbetsgivare i större utsträckning måste anställa oerfarna och nyexaminerade personer liksom nyanlända och andra arbetslösa, lärlingar och elever på olika former av praktik. Mer tid måste avsättas för handledare. 

Det finns enligt samordnarna förhållandevis få åtgärder som på kort sikt ger någon större effekt på tillgången på arbetskraft. ”Det som på kort sikt kan göras är att ta vara på och utveckla kunskap och kompetens hos arbetslösa, intensifiera valideringsinsatser, öka rörligheten på arbetsmarknaden samt tidigt identifiera nyanländas utbildningsbakgrund och erfarenhet. Dessutom behöver regeringen överväga stimulans av arbetskraftsinvandring till yrken inom byggsektorn. YA-jobben kan också utnyttjas i högre utsträckning.”

På lång sikt finns en rad åtgärder som i huvudsak handlar om utbildning inom främst det reguljära utbildningssystemet.

Förslagen ska nu analyseras närmare inom Regeringskansliet.
 

FAKTA

Samordnarna föreslår en lång rad insatser inom olika områden men vill särskilt framhålla vikten av följande:  

  • Tillvarata och stimulera inflödet av utländsk arbetskraft och nyanländas kompetens 
  • Öka bostadsproduktion genom t.ex. ökat industriellt byggande och mer prefabricering 
  • Skapa fler jobb med lägre utbildningskrav inom ramen för de svenska kollektivavtalen 
  • Gör på allvar upp med machokulturen i byggsektorn, anställ och behåll yrkesutbildade kvinnor 
  • Överväg att inte ställa orimliga motkrav på kommunerna vid satsning på regionalt yrkesvux 
  • Storsatsa på unga vuxnas karriärskifte och vidareutbildning 
  • Öka platserna på yrkeshögskolan rejält 
  • Styr dimensioneringen av högskoleutbildningar relevanta för byggsektorn 
  • Anpassa utbildningarna till arbetslivets krav 
  • Samverka mer, bättre, och smartare 

Ur rapporten: Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggsektorn av  Pia Enochsson och Tommy Andersson