Nyheter

Konsultjättarnas överklagan avslås

Trafikverkets beslut att ge två stora projekteringskontrakt till ÅF var korrekt. Det har Förvaltningsrätten i Falun beslutat. De tre konsultjättarna WSP, Sweco och Tyréns får avslag på sin överklagan.

I juli 2010 fattade Trafikverket beslut om de första upphandlingarna i bygget av Förbifart Stockholm. Två stora kontrakt, projekteringen av bergtunnlar och två trafikplatser, gick till ÅF i konsortium med Scott Wilson.

Genom att förlägga delar av projekteringen vid Scott Wilsons kontor i Polen kunde konsortiet lämna ett lågt anbudspris. Mats Påhlsson, divisionschef på ÅF, har tidigare berättat i Byggvärlden att upplägget innebar en ”mer än tioprocentig” besparing.

Modellen skakade om konsultbranschen.

— Det var första gången som en sådan lösning har synts så tydligt i anbudsförfarandet, sa Lena Wästfelt, vd på branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen.

Men WSP, Tyréns och Sweco överklagade Trafikverkets tilldelningsbeslut till Förvaltningsrätten i Falun. De menade att Trafikverket ändrade kraven på anbudsgivarna, bland annat gällande utbildningsnivåer för nyckelpersoner i projektet, under upphandlingens gång.

Dessutom ansåg WSP, Tyréns och Sweco att Trafikverket ändrade förutsättningarna genom att lägga till formuleringen ”eller likvärdigt” i samtliga skall-krav i förfrågningsunderlaget. Genom tillägget gav Trafikverket sig fri prövningsrätt, menade anbudsgivarna. Det öppnade för Trafikverket att göra en bred tolkning av ett anbud och en snäv tolkning av ett annat anbud och ändå argumentera att tolkningarna ryms inom skall-kraven, hävdade anbudsgivarna.

Förvaltningsrätten anser att tillägget av begreppet ”eller likvärdigt” har lett till ett visst utrymme för ”skönsmässighet” i bedömningen av anbuden. Men domstolen tycker inte att Trafikverket har skaffat sig en obegränsad valfrihet. Ändringarna under upphandlingens gång ser förvaltningsrätten som godtagbara.

WSP, Tyréns och Sweco har också hävdat att ÅF:s anbud inte uppfyller Trafikverkets krav på redovisning av referensuppdrag och nyckelpersoners tidigare erfarenhet. Men förvaltningsrätten anser inte att bristerna är så omfattande att de inte uppfyller kraven och avslår konsultjättarnas överklagan.

Riggert Anderson, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm, är glad över att förvaltningsrätten dömde till Trafikverkets fördel.

— Jag tycker att det känns skönt att frågan nu är avgjord så att vi kan komma vidare, säger han.

Överklagandet har inneburit att projekteringen har försenats, men ännu är det inte säkert att hela byggprojektet kommer att försenas. Trafikverket har försökt ta tillvara på tiden genom att bygga upp organisationen och ta fram handlingar till arbetsplanen. Än så länge tror Riggert Anderson på en byggstart i slutet av 2012, under förutsättning att alla nödvändiga tillstånd är utfärdade då.

Även kontraktet som gick till Grontmij och Golder Associates, som gällde projektering av trafikplats Kungens kurva, har överklagats av Ramböll till Förvaltningsrätten i Falun. Den frågan kommer att avgöras senare under våren.

Även Sweco, WSP och Tyréns överklagade till en början tilldelningsbeslutet gällande Kungens kurva, men har senare återkallat sin överklagan.

Upphandlingsläge Förbifart Stockholm

Tilldelade kontrakt Gick till
Projektering av trafikplatserna

Akalla och Häggvik

ÅF och Scott Wilson ÖVERKLAGAT
Projektering av bergtunnlar ÅF och Scott Wilson ÖVERKLAGAT
Projektering av trafikplats

Kungens kurva

Grontmij och Golder Associates ÖVERKLAGAT
Projektering av underlag för installationer Sweco, WSP och Tyréns