Nyheter

Korruption och karteller vanligt inom anläggning

Foto: Getty Images


Av de som är verksamma inom byggbranschen tror 49 procent att det finns karteller inom den egna branschen.
71 procent tror att det förekommer korruption.
Det visar en enkät genomförd av Konkurrensverket.
 

Konkurrensverket har genomfört två enkäter för att undersöka uppfattningen om förekomsten av konkurrensbegränsande samarbeten.

Den ena enkäten riktade sig till byggbranschen. I enkäten uppger 49 procent att de tror att det finns karteller inom den egna branschen.  Inom anläggningsbranschen är siffran högst. Där tror 53 procent av respondenterna att det förekommer karteller, enligt rapporten Korruption som begränsar konkurrensen.


Av de tillfrågade tror 71 procent att det förekommer korruption. Även här toppar anläggningsbranschen (74 procent).

Bara 11 procent känner till att man kan få eftergift. Eftergiftsprogrammet innebär att den som är med i en otillåten kartell kan erkänna och på så sätt slippa påföljd.

Den andra enkäten riktade sig till upphandlare. Den visar att tre av tio av de som svarat har sett tecken på konkurrensbegränsande samarbeten. Bygg och entreprenadupphandlingar är den bransch där det oftast framkommer tecken på konkurrensbegränsande verksamhet. Enkäterna ger sammantaget en bild av att både leverantörer och upphandlare tror att det finns osund konkurrens inom byggbranschen.

”En vanlig uppfattning är att byggbranschen är särskilt utsatt, i synnerhet när det gäller upphandlingar. Även Konkurrensverkets erfarenheter talar för att byggbranschen, men även andra branscher som till exempel konsultverksamheter, är utsatta. Av underlaget för denna rapport kan dock inga säkra slutsatser dras vad gäller särskilt utsatta branscher utan inslag av korruption kan förekomma i flera olika, för att inte säga alla, branscher”, skriver Konkurrensverket i sin summering.

Resultatet av enkäterna kommer att användas i Konkurrensverkets förebyggande arbete och för att skapa kunskap om konkurrenssituationen på upphandlingsmarknader.

”Med ökad kunskap om korruption kan vi bättre förutse eller identifiera situationer där korruption utgör en del av en överträdelse av upphandlings- eller konkurrensreglerna, och beakta dessa aspekter i tillsynsarbetet.”

 
Enkät om konkurrens i byggbranschen:

  • I enkäten tillfrågades 1 206 personer. De tillfrågade är verksamma inom byggkonsulttjänster, anläggning, byggnadsmaterial och krossverksamhet.
  • Av samtliga tillfrågade tror 49 procent att det finns karteller inom den egna branschen. Inom anläggningsbranschen är siffran högst. Där tror 53 procent att det förekommer karteller. 
  • I Stockholm tror 55 procent att det förekommer karteller. I Skåne är siffran 54 procent. 
  • 22 procent av dem som tror att det finns karteller tror att de förekommer ofta eller alltid. 
  • Fler tror att det förekommer karteller i samband med offentlig än privat upphandling. Vanligast är prissamarbete, som uppges av 32 procent av de som tror att det förekommer karteller. 
  • 11 procent känner till att den som anmäler sitt deltagande i en kartell till Konkurrensverket normalt slipper påföljd, det vill säga får eftergift. 
  • Hälften av de tillfrågade tror att risken att en kartell ska bli upptäckt är ganska liten eller obefintlig. 
  • 71 procent av de tillfrågade tror att det förekommer korruption. Av dessa tror 29 procent att korruption förekommer ofta eller alltid. I anläggningsbranschen tror 74 procent att det förekommer korruption i branschen. 
  • Enkäten riktad till upphandlare besvarades av 660 personer. Tre av tio respondenter har uppmärksammat tecken på konkurrensbegränsande samverkan. Den vanligaste branschen där tecken har uppmärksammats uppges vara bygg- och entreprenad. 

Källa: Korruption som begränsar konkurrensen, Konkurrensverket