Nyheter

Kostnaderna skenar i järnvägsprojekt

Kostnadskontrollen brister i stora järnvägsprojekt. Banverket redovisar lägre kostnadsökningar än de verkliga till regeringen. Det visar en ny granskning av Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat 28 järnvägsprojekt som avslutades mellan 2005 och 2009. Där har revisorerna upptäckt flera brister.

Problemen handlar om kostnader som överskrids, kostnader som underskattas och dokumentation som är otillräcklig. Det är problem som Riksrevisionen påtalade redan 1979, 1985 och 1994.

Trots att problemen har varit kända i decennier, har regeringen och Trafikverket ändå inte vidtagit tillräckliga åtgärder, konstaterar Riksrevisionen.

Ett problem är att regeringen inte samlat följer upp investeringsplanerna. Det innebär enligt Riksrevisionen att det är svårt att se hur mycket järnväg som har byggts för pengarna. Dessutom är förutsättningarna begränsade för att följa upp kostnadsutvecklingen i enskilda projekt, vilket gör det svårt att korrekt uppskatta kostnaderna för framtida investeringar.

— Vi kan konstatera att det finns en risk för att skattebetalarnas pengar inte används effektivt. Bristen på uppföljning gör det svårt att dra lärdom av gjorda erfarenheter, vilket försvårar effektiviseringsarbetet, säger riksrevisor Claes Norgren i ett pressmeddelande.

Banverkets sätt att redovisa kostnader innebär att överskridanden har framstått som mindre omfattande än vad de verkligen var, enligt Riksrevisionen. Riksdagen har därför inte fått en rättvis bild av kostnadsutvecklingen i stora järnvägsprojekt.

Men Lotta Brändström, Trafikverkets chef för stora projekt, slår ifrån sig den kritiken.

— Vi håller inte med om den delen av kritiken, vi har rapporterat vårt resultat och våra kostnader till regeringen och årsredovisningen har granskats och godkänts av Riksrevisionen varje år, säger hon på Trafikverkets hemsida.

Lotta Brändström menar också att Trafikverket nu är bättre på uppföljning och kontroll än man var 2009.

I de 28 projekt som granskades av Riksrevisionen uppgick kostnadsökningarna till 55 procent av projektets kostnader, i absoluta belopp 2,8 miljarder kronor.

I höstas levererade Riksrevisionen liknande kritik mot Trafikverket och regeringen när det gäller vägbyggen. Även där visade granskningen att Trafikverket redovisade en lägre kostnadsutveckling än den faktiska till regeringen. Enligt revisorerna blev vägarna dyrare än nödvändigt och skattepengarna användes inte effektivt.

Riksrevisionen tror dock att Trafikverket nu i början av sin verksamhet har förutsättningar för att höja kvaliteten i årsredovisningen, förbättra dokumentationen samt vidareutveckla uppföljningen av kostnadsavvikelser. Regeringen bör förbättra sin uppföljning och rapportering till riksdagen, anser revisorerna.