Bostadsbyggande

Kraftig inbromsning av bostadsbyggandet

Antalet påbörjade bostäder kan minska kraftigt enligt Boverket. Men det finns också ett osäkerhetsintervall i prognosen. Foto: Getty Images

Höga räntor, höga energipriser, i kombination med kraftigt höjda byggkostnader och stopp för investeringsstöden kan resultera i en mycket snabb inbromsning av bostadsbyggandet – det visar en ny prognos från Boverket.

Antalet bostäder med startbesked minskar enligt Boverkets nya prognos från cirka 71 500 år 2021 till cirka 33 000 år 2023 inräknat nettotillskott genom ombyggnader.

Men osäkerhetsintervallet är dock stort. Efterfrågan på nya bostadsrätter och småhus har fallit kraftigt efter halvårsskiftet 2022. Boverket räknar därför med en snabb minskning av byggstarter för bostadsrätter, i synnerhet för bostadsutvecklare med svag finansiell ställning. Byggandet av småhus minskar i synnerhet efter halvårsskiftet 2023.

Den finansiella oron och ökade finansieringskostnader leder även till en snabb inbromsning för byggandet av hyresrätter. Boverket bedömer att en stor del av de privata bolagen kommer att ha en defensiv inställning till nyproduktion utifrån den osäkerhet som finns på marknaden. Det allmännyttiga byggandet kan utvecklas något starkare, men står för en liten andel av den planerade produktionen.

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Källa: SCB samt Boverkets prognos Grafik: Boverket

– Vilken riktning bostadsmarknaden tar framöver är inte minst beroende av ränteläget och stämningsläget i samhällsekonomin. När osäkerheten kring boendekostnader och bostadspriser minskar kan efterfrågan på nya bostäder vända uppåt något, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Antalet färdigställda bostäder förväntas nå en topp år 2022, och vara stort även år 2023. Utbudet av färdigställda bostäder minskar i huvudsak från år 2024 och framåt.

– Den snabba inbromsning som prognosen indikerar är problematisk för bostadsbyggnadssektorn. Långsiktigt är det också ett problem om byggtakten framöver skulle bli lägre än byggbehovet. Det behöver tillkomma över 60 000 bostäder per år fram till 2030, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren. 

Prognos för antal påbörjade bostäder, december 2022. Grafik:Boverket

Hög takt för färdigställda bostäder under nästa år

Antalet färdigställda bostäder håller hög takt under både 2022 och 2023 enligt Boverkets prognos. Båda åren kan det komma att färdigställas över 60 000 bostäder, varav över 30 000 hyresrätter och cirka 17 000 bostadsrätter i flerbostadshus. Den huvudsakliga inbromsningen för antalet färdigställda bostäder sker från år 2024 och framåt.

Möjligheter till vändning på sikt

Enligt prognosen finns det dock möjlighet till vändning – på sikt. När osäkerheten kring inflation och räntor avtar ser Boverket möjligheter till en viss vändning uppåt av byggtakten. Inflationstakten förväntas falla under loppet av 2023, vilket kan leda till att räntor och bostadspriser stabiliseras. Byggmaterialpriserna kan komma att falla något under första halvåret 2023, efter de senaste två årens stora ökning. Hushållens köpkraft förväntas stärkas under 2024. Arbetsmarknaden, som är en nyckelfaktor för bostadsmarknaden i detta läge, förväntas vara stabil nästa år, dock med en viss ökning av arbetslösheten. Om energipriserna fortsätter att vara en osäker faktor kan återhämtningen dock dröja.