Nyheter

Kräver kompletteringar för detaljplan

Området norr om Nordstan. Foto: Henrik Ekberg

Detaljplanen för de nya kvarteren norr om Nordstan i Göteborg accepteras inte av länsstyrelsen, som bland annat påpekar risken för stora föroreningar i luften på grund av trafiksituationen.

I området norr om Nordstan planeras bland annat för bostäder, kontor, hotell, uppgångar för en av västlänkens stationer och en allé med arbetsnamnet Boulevarden. En mindre utbyggnad av köpcentrumet Nordstan är också tänkt att genomföras. Det aktuella området är en del av det större stadsbyggnadsprojektet Centralenområdet.

Vill se överdäckning

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att föreslagen exploatering kan bli ”olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.” Myndigheten anser att möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för luft behöver säkerställas genom avtal. För att ge klartecken till detaljplanen kräver man att Göteborgs stad kompletterar med en rad åtgärder. Bland annat att utrymmet mellan Bananbron vid Lilla Bommen och Stadstjänarbron, som går över E45:an, överdäckas. Vidare vill man ha tydligare besked för bullernivåerna i området, en miljöteknisk markundersökning i syfte att kartlägga föroreningar inom planområdet samt att en genomförandestudie vid risk för översvämning vid skyfall färdigställs.     

Totalt sett är detta hanterbart

Men enligt vad stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant säger till GP är länsstyrelsens invändningar hanterbara.

– Vi måste få till en del avtal men det arbetar vi med. Länsstyrelsen har lite samma bryderier som vi har haft när det gäller luftföroreningarna. Men totalt sett är detta hanterbart, om vi arbetar hårt. Och det har vi gjort hela tiden med den här planen. På många sätt är det kanske en av de mest komplicerade planerna vi har haft, säger han.

Stadsbyggnadskontoret hoppas på ett tillstyrkande av detaljplanen i byggnadsnämnden och ett antagande i fullmäktige efter sommaren.