Nyheter

Kritikstorm mot byggutredning

Byggkravsutredningens förslag om enhetliga byggkrav i kommunerna får skarp kritik. Många befarar att reglerna kommer att hämma det energieffektiva byggande och tre personer som deltog i utredningen tycker att förslaget har brister.

I går överlämnade utredaren Björn Hedlund byggkravsutredningens betänkande till regeringen. Utredningen visar att många kommuner ställer tekniska särkrav utöver byggreglerna och att det leder till ökade kostnader. Utredarna föreslår nu därför att möjligheten att använda särkrav tas bort, i syfte att förenkla bostadsbyggandet.

Men betänkandet har väckt starka reaktioner.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som deltog i utredningsgruppen, tror inte att förslaget kommer att göra det billigare med bostäder. På sin hemsida skriver de bland annat:

”Vi underkänner utredningens uppskattningar av vad det kostar att ställa energikrav i bostadsbyggandet. Man har inte tittat på verkliga byggprojekt utan på grova uppskattningar och teoretiska studier. Dessutom, och detta är anmärkningsvärt, har man har inte räknat på sänkta driftskostnader, energieffektiva flerbostadshus lönar sig i princip direkt.”

Även representanter från Miljödepartementet och Näringsdepartementet tycker att förslaget har brister. Ola Göransson på Klimatenheten, Miljödepartementet och Per Högström på Energienheten, Näringsdepartementet har lämnat ett särskilt yttrande i betänkandet. De skriver bland annat:

”Vi kan av flera skäl inte ställa oss bakom utredningens förslag att införa en särskild stoppbestämmelse i PBL i syfte att förbjuda kommuner att ställa hårdare krav på energiprestanda i byggnader än vad PBL anger (…). Vi bedömer att utredningen inte i tillräcklig omfattning har analyserat eller vägt in de olika effekter som de kommunala kraven eller en stoppbestämmelse kan medföra, särskilt vad gäller utredningsdirektivets krav på analys av effekter på det långsiktiga arbetet med hållbar samhällsutveckling, för att motivera så långtgående förslag som ett förbud för kommunalt kravställande vid byggande på egen mark.”

Företrädare för Passivhuscentrum Västra Götaland anser att kommuner borde få fortsätta att ställa krav på miljövänliga bostäder så länge de nationella reglerna inte skärps.

”Att kommunerna kan ställa krav på energieffektivitet är en möjlighet för Sverige att fortsätta arbetet med att nå miljömålen. I stället för att hindra kommunerna och tvinga dem följa svaga nationella byggregler bör de tillåtas gå före med ambitiösa regler för energianvändning vid husbyggande” anser Carlos Andersson, verksamhetschef för Passivhuscentrum Västra Götaland.

Men Sveriges byggindustrier är däremot positiva:

”Vi står bakom de mål för energieffektivisering i byggnader som riksdagen har beslutat om. Vi anser dock att energipolitik bör bedrivas på nationell nivå och att det är Boverkets byggregler (BBR) och inte enskilda kommuner som ska reglera energikraven på byggnader”, säger Maria Brogren, expert på energifrågor, i en kommentar.

 

Marie Bergström
[email protected]