Nyheter

Kritiserar upphandling av ”expertgrupp”

Stockholm stad tillsatte en expertgrupp för att genomlysa projekt Slussen. Foto: Susanne Bengtsson.

Stockholms stad direktupphandlade konsulter till ett sammanlagt värde av cirka 924 000 kronor för att granska projekt Slussen.  

Därmed bryter Stockholms stad mot upphandlingslagen, enligt granskningsorganet Konkurrenskommissionen.

– Det har inte varit aktuellt med en öppen konkurrensutsättning för de personer som skulle ingå i expertgruppen, svarar Ingela Lindh, biträdande stadsdirektör i Stockholm.

Stockholm stad handplockade fyra konsulter till den oberoende expertgrupp som i december 2014 fick i uppdrag att granska Slussenprojektet, och som redovisade sitt arbete i början av februari 2015.

De aktuella konsultföretagen omfattas inte av stadens ramavtal och tilldelningen har heller inte föregåtts av något offentligt upphandlingsförfarande. Avtalen har istället slutits direkt med respektive konsultföretag utan föregående annonsering, enligt en utredning som det oberoende granskningsorganet Konkurrenskommissionens gjort.

Konsultavtalen var värda sammanlagt 924 000 kronor exklusive moms.

– Stockholm stad har skrivit fyra separata avtal. Räknar man samman de fyra kontraktssummorna, vilket man ska göra i det här fallet, kommer man upp i en nivå strax under miljonen, vilket överskrider den tillåtna maxgränsen för direktupphandling och därmed har staden upphandlingsskyldighet. Vi anser det ganska uppenbart att staden inte haft befogenhet att göra dessa direkttilldelningar, säger Pär Cronhult, chefjurist på Konkurrenskommissionen.

Genom att köpa tjänster direkt har konkurrensen snedvridits på den berörda konsultmarknaden, menar Konkurrenskommissionen. Istället skulle en upphandling ha utlysts där även andra leverantörer fått möjlighet att lämna konkurrerande anbud.

– Vi konstaterar i vår utredning att staden brutit mot lagen. Vi ser allvarligt på det. Annars hade vi inte utrett ärendet.

Enligt Ingela Lindh, biträdande stadsdirektör i Stockholms stad och vd Stadshus AB, är arbetet man tilldelat ”expertgruppen” inte att betrakta som ett traditionellt konsultuppdrag.

Hon förklarar: ”De fyra ledamöterna i expertgruppen har valts ut, utifrån personliga och professionella egenskaper. Det har därmed aldrig betraktats som ett konsultuppdrag. Ledamöterna har bedömts ha en gedigen och lång erfarenhet av komplicerade stadsutvecklingsprojekt utifrån olika perspektiv. Var och en med stor erfarenhet inom sina respektive områden. Den samlade och gedigna kompetens och erfarenhet som expertgruppen har representerat har varit en förutsättning för den oberoende granskningen. Då valet av expertgruppen gjordes utifrån dess samlade erfarenheter och kompetens och det förtroende som detta samlat medför har det inte varit aktuellt med en öppen konkurrensutsättning för de personer som skulle ingå”.

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättats för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Bedömningar och utredningar görs ofta utifrån anmälningar som kommer in till kommissionen.

Konkurrenskommissionen har inga sanktionsbefogenheter. För att en upphandlingsskadeavgift ska kunna utdömas, i det här fallet skulle det handla om cirka 65 000 kronor, krävs att Konkurrensverket tar upp ärendet.

– När det här ärendet fastnar i vårt nät gör vi vår bedömning av fallet och tittar på om det är något för oss att ta upp, säger Jimmy Dominius, pressekreterare på Konsumentverket.