Nyheter

Låg andel varsel inom bygg

Sedan början av mars har cirka 83 000 personer totalt varslats om uppsägning, men inom byggverksamhet är andelen varsel förhållandevis låg. Foto: Getty Images

Arbetsförmedlingens bedömning för år 2020 och 2021 är mörk.
Den visar på en fortsatt dramatisk ökning av arbetslösheten.  Antalet inskrivna arbetslösa bedöms överstiga 600 000 i början av nästa år.Inom byggverksamheten det något ljusare ut, med till exempel relativt låg andel varsel.
– Hittills är utsikterna för byggverksamhet inte lika dystra som för vissa andra branscher, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

– Läget på den svenska arbetsmarknaden är tufft eftersom krisen ser ut att bli mer långvarig än vad vi tidigare trott och effekterna av pandemin är väldigt tydliga, sa Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, när de presenterade rapporten ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2020: Utvecklingen på arbetsmarknaden 2020-2021.”

Arbetslösheten stiger snabbt, är nu uppe på 8,8 procent, och den väntas fortsätta stiga fram till början av 2021. Arbetsförmedlingens bedömning hamnar den på ungefär 11,4 procent under mars, för att sedan långsamt vända nedåt.

– Det är historiskt höga siffror vi kommer att se. Men vi är inne i ett exceptionellt läge och det är svårt att ställa prognoser, eller bedömningar som vi valt att kalla det, mitt i en pågående kris.
År 2020 och 2021 beräknas antalet inskrivna arbetslösa till i genomsnitt 490 000 respektive 580 000 personer och långtidsarbetslösheten i sin tur väntas stiga från redan höga nivåer.

– Läget blir tuffare jämfört med tidigare bedömningar och Arbetsförmedlingen har omfördelat resurser för att kunna hantera det stora antalet av nya arbetslösa. Fokus ligger på att de ska få sin ersättning, stöd i att hålla kontakten med arbetsmarknaden och planering för att kunna återgå till arbete, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Pandemikrisen har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Krisen skyndar också på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden, bland annat digitaliseringsprocessen, vilket leder till att vissa jobb inte kommer tillbaka.

– Krisen drabbar många grupper på arbetsmarknaden och tudelningen på arbetsmarknaden riskerar att permanentas. Situationen är särskilt svår för ungdomar och utrikes födda som är nya på arbetsmarknaden men också för dem som redan var arbetslösa. Då handlar det om att söka de jobb som finns men också om att ställa om. Har man funderat på att vidareutbilda sig är nu ett bra tillfälle, säger analyschef Annika Sundén.

Totalt påverkas ungefär en miljon svenskar just av den pågående krisen: cirka 83 000 är varslade om uppsägning, 455 000 är inskrivna arbetslösa och 539 000 personer är korttidspermitterade.
– Det är varsel på nivåer vi aldrig sett tidigare, säger Annika Sundén.

Överlag så har efterfrågan på personal och lediga platser dämpats även inom bygg- och anläggningsbranschen. Men jämför man med andra branscher så är det inte lika hårt drabbade.
– Exempelvis är antalet varsel hittills förhållandevis lågt, säger Sandra Offesson, arbetsmarkandsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Mellan 1 mars och 14 juni har totalt 83 000 personer varslats om uppsägning. 3 300 av dem är yrkesverksamma inom bygg- och anläggning, eller ungefär 4 procent.

Cirka 17 000 personer skrev under vecka 24 in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Av dessa angav 700 personer att de söker jobb inom bygg- och anläggning.

– Förra året var motsvarande siffra 417 personer, säger Sandra Offesson.

Den närmaste tiden är svår att bedöma, eftersom ingen vet hur långvarig krisen kommer att bli.
– Det är troligt att bostadsbyggandet påverkas, men anläggning är inte lika konjunkturkänsligt.

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för våren 2020 visar på ett mycket svagare stämningsläge än normalt gällande efterfrågeutvecklingen för det närmaste halvåret. Det gäller för byggverksamhet, liksom för övriga näringsgrenar.

Arbetsgivarna inom byggverksamhet är dock något mindre pessimistiska gällande efterfrågan på lite längre sikt, sex till tolv månader, jämfört med arbetsgivarna inom övriga näringsgrenar.

– Det finns trots allt en efterfrågan på personal inom bygg just nu. Under maj kom det in 980 nya lediga jobb inom byggverksamhet i Platsbanken. De mest efterfrågade yrkena var träarbetare/snickare, ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning och anläggningsarbetare. Det är färre än under maj förra året, då 1 700 lediga jobb kom in, men jag tycker ändå att det är viktigt att komma ihåg att det trots alls finns en efterfrågan, säger Sandra Offesson.

 
Fakta: Läget inom byggbranschen

  • Sedan början av mars har över 201 000 personer skrivit in sig som nya arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
    8 100 av dessa personer angav att de söker jobb inom byggverksamhet  (SNI-kod 2007, byggande av hus, anläggningsarbeten och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.)
  • Under samma period har cirka 83 000 personer varslats om uppsägning.
    3 331 av dessa personer jobbar inom bygg- och anläggning, cirka 4 procent av alla varslade.
  • Samtidigt innebär det att drygt 1 procent av de anställda inom byggverksamheten blivit varslade, vilket är en lägre andel än inom flera andra näringsgrenar.
  • 16 juni hade Tillväxtverket beviljat korttidspermittering för totalt 535 330 anställda, 13 612 av dessa jobbar inom byggverksamhet.


Källa: Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket