Nyheter

Landsting planerar samarbete

Västfastigheter fick bara in ett anbud på ett sjukhusbygge i tvåmiljardersklassen i Skövde.

De stora byggföretagen med erfarenhet av sjukhusbyggen var inte intresserade. Inte heller ramavtalsleverantörerna.

– Med detta i bakhuvudet känner vi en stor oro för framtiden när det gäller resurser och intresse för våra projekt framöver, säger Lars Janson, fastighetsdirektör på Västfastigheter.

Västfastigheter hade bjudit in entreprenörer att lämna offerter på första fasen i ett partneringprojekt för sjukhuset i Skövde. Under den första fasen utreds byggprojektet, leverantörer upphandlas och en budget för hela projektet upprättas.

Men bara entreprenören ByggDialog kom med offert och de fick projektet efter sedvanlig anbudsutvärdering.

– Västfastigheter gjorde en anbudsinfordran för ett stort byggprojekt på Skaraborgs sjukhus i Skövde. NCC, PEAB, Skanska och Byggdialog har kapacitet för stora projekt av detta slag men vi fick bara in ett anbud, från Byggdialog, säger Lars Janson, fastighetsdirektör för Västfastigheter.

Västfastigheter hade hoppats på fler offerter, inte bara från de stora och etablerade sjukhusbyggarna utan även från sina ramavtalskunder. Varken NCC, PEAB, Skanska eller Byggdialog tillhör ramavtalsleverantörerna, enligt Lars Janson.

– Med detta i bakhuvudet känner vi en stor oro för framtiden när det gäller resurser och intresse för våra projekt framöver. Västra Götalandsregionens behov av nya lokaler är stort och många stora projekt planeras framöver. När det gäller mindre projekt ser vi även där att det blir allt svårare att bemanna dessa.

Ett problem för Västfastigheter är att alla entreprenörer helt enkelt inte vill bygga baserat på befintliga ramavtal, menar Lars Janson.

– Vi har ramavtalsentreprenörer men med de avtalade priserna så blir intresset allt större att vilja ta projekt på annat håll när vi nu befinner oss i denna högkonjunktur, säger Lars Janson.

Västfastigheter kommer att ha relativt många stora projekt, i klassen en halv till en miljard kronor, och därför är det viktigt att hitta en långsiktig lösning, anger Lars Janson.

Västfastigheter och Region Skåne är två parter som är intresserade av att, likt Trafikverket, få in utländska entreprenörer.

– Jag tror att Region Skåne och andra landsting nu måste våga arbeta för att anlita utländska entreprenörer. Det kräver lite annan kompetens hos oss. Vi är ju i det läget nu att vi måste göra någonting. Vi behöver ha tillgång till byggkapacitet, säger Christer Holmgren, fastighetsdirektör i Region Skåne.

Region Skåne fattar beslut om bygginvesteringar för tre år i taget men i långtidsplanen fram till 2027 beräknas investeringarna uppgå till hela 55 miljarder kronor, varav 40 miljarder avser investeringar i sjukvården. Andra tunga landsting har motsvarande investeringsplaner.

– Region Skåne behöver sätta sig ner med andra landsting, som Västra Götaland och Locum (Stockholms läns Landsting), och diskutera hur vi ska genomföra detta. Det kanske vi kan göra genom att gå ihop och ta kontakt med Trafikverket och titta på deras upplägg, säger Christer Holmgren.

– Jag är intresserad av att diskutera samarbete med andra landsting som Region Skåne och Locum för att se om vi kan samarbeta om en gemensam lösning för att kunna anlita utländska entreprenörer för stora sjukhusprojekt, säger Lars Janson, fastighetsdirektör i Västfastigheter.

Men det kommer att ta tid innan Region Skåne och andra landsting kan komma ikapp Trafikverket, anser både Christer Holmgren och Lars Janson.

– Det är lättare för Trafikverket att anlita utländska entreprenörer än för oss. De är vana vid det regelsystem som gäller för att bygga vägar och broar och det är samma normer i många länder i Europa. Vi har ju ganska stora skillnader på byggnormer för byggnader när vi jämför med Danmark, Tyskland och andra EU-länder. Detta ställer högre krav på utländska entreprenörer som vill bygga i Sverige, säger Christer Holmgren.

Västfastigheter har själva inte lyckats locka utländska entreprenörer.        

– Utländska entreprenörer har inte visat intresse i samband med våra upphandlingar. Jag tror också att det finns en komplexitet i de avancerade sjukhusbyggena som gör att utländska entreprenörer ryggar lite. Men vi har ju inte heller jobbat aktivt för att nå ut utanför Sveriges gränser mer än i samband med annonsering enligt LOU. Vi har haft kontakt med norska byggare, men Norge har ju också haft samma högkonjunktur på byggsidan som vi, säger Lars Jansson.

FAKTA

Miljardprojekt till Byggdialog:
  • ByggDialog har blivit tilldelade projektet Akut- och psykiatriblocket vid Kärnsjukhuset i Skövde,en totalentreprenad i partnering där Västfastigheter är uppdragsgivare.
  • Projektet omfattar nybyggnad av akutmottagning med ambulans, samt nybyggnad av bl.a. akutradiologi, psykiatri, sterilcentral, IVA och operation.
  • Total yta 55 000 kvm BTA.
  • Byggstart planeras till andra kvartalet 2018, och hela projektet ska vara färdigställt under 2022.
  • Källa: ByggDialog