Nyheter

Lång väntan på tillstånd

Överklaganden är nästan mer regel än undantag. Foto: Pixabay

Fåglar, fladdermöss, grannar och försvaret – ja, det finns mycket som kan försena eller stoppa ett vindkraftverk.
– Självklart måste miljöprövningen göras på ett korrekt sätt med hänsyn till djur, natur och närboenden men det finns inget egenvärde i utdragna tillståndsprocesser, snarare tvärtom, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Det tar normalt mellan 100 och 150 veckor att få tillstånd för ett vindkraftverk.
Orsakerna till den långa tillståndsprocessen är flera, men i de flesta fallen beror det på närboende som överklagat.

– Ofta handlar det om att de som överklagar inte har känt sig delaktiga i processen. Därför är det viktigt med tidig förankring och samråd med närboende och då inte bara markägarna utan även de personer som kommer att se och eventuellt höra vindkraftverken eller på annat sätt påverkas av etableringen, säger Charlotte Unger.

Enligt Mark- och miljööverdomstolen har boende på mellan 1,7-3 kilometers avstånd rätt att överklaga.
Domstolen har dock i ett avgörande nekat talerätt för en boende på 2 kilometers avstånd.
Praxis får därmed sägas variera mellan 2-3 kilometer och får avgöras i det enskilda fallet.

Det finns inga siffror på hur vanligt det är att projekt överklagas.
– Men det är nästan mer regel än undantag.

I andra fall handlar det om otillräckliga ansökningar som gör att det drar ut på tiden, som till exempel fågelinventeringar som inte bedömts vara tillräckligt detaljerade och återförts för fortsatt handläggning. Mål som rör vindkraft och försvaret ska av Mark- och miljödomstol överlämnas till regeringen, som i fallet med Blekinge Offshore.

Charlotte Unger tycker att det är olyckligt med utdragna tillståndsprocesser eftersom det innebär ökade kostnader för de som utvecklar projekten. att processerna drar ut på tiden har dock en gemensam nämnare:
– Det bottnar ofta i resursbrist hos prövande myndigheter. Vindkraften har en av de tuffaste miljöprövningarna. Det är givetvis bra men det finns svagheter inom tillståndsprövningen, inte minst det kommunala vetot som innebär stor rättsosäkerhet för projektörerna, där kommunerna plötsligt kan stoppa projekt utan att behöva motivera sina beslut. Beslut som dessutom inte går att överklaga. Här måste det till regelförändringar.

Exempel på andra regelförändringar som skulle underlätta är att artskyddsförordningen justeras och anpassas till gällande EU-rätt och att försvarets intressen inte tillåts fördyra vindkraften

Vindkraft i Sverige

Charlotte Unger svarar på frågor.

Hur mycket vindkraft produceras i Sverige?
I dagsläget 15,5 TWh de senaste 12 månaderna vilket motsvarar 11 procent av den svenska elanvändningen.
 
Hur har det sett ut tidigare år?
Utbyggnaden har gått snabbt de senaste åren. Förra året producerade vindkraften 11,5 TWh  för  fem år sedan 3,5 TWh.
 
Hur många verk finns det i Sverige?
Det finns cirka 3 200 vindkraftverk.
Förra året fanns cirka 3000 och för fem år sedan cirka 1 700 vindkraftverk. Eftersom vindkraftverken blir allt effektivare så behöver mindre antal verk installeras för att uppnå samma produktion.
 
Vart i Sverige finns det flest vindkraftverk?
Sett till antalet vindkraftverk finns flest fortfarande installerade i södra Sverige. Sett till installerad effekt och produktion finns dock numera mest vindkraft installerat i norra Sverige. 
 
Vart fungerar det att bygga?
Det finns goda vindlägen i hela vårt avlånga land. Anledningen till varför det mesta byggs på land i norra Sverige är dels för att det finns bättre förutsättningar att bygga större vindkraftsparker och därmed nå storskalsfördelar. En annan orsak är att det är svårare att komma fram med tillstånden i södra Sverige. Dessutom försvinner hälften av landytan söder om Gävle på grund av försvarets så kallade stoppområde.