Nyheter

Liberalerna

1. Vilken valfråga är viktigast för er när det kommer till bostadsbyggandet?

2. Hur ska ni göra det lättare för unga att komma in på bostadsmarknaden?

3. Tycker ni att amorteringskravet i sin nuvarande form bör ändras? Motivera varför/varför inte.

4. Vilka åtgärder vill ni se för att minska antalet olyckor inom byggbranschen?

5. Hur ska kompetensbristen inom byggbranschen lösas?

6 Bostadsmarknaden är i gungning och bostadsbyggare har svårt att sälja sina nyproducerade bostäder. Hur kunde det bli så? 

7 Och hur ska trenden brytas?

8. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att byggbranschen ska bidra till att Sverige ska nå klimatmålet år 2045?

9. Hur ser ni på reavinstskatten i dess nuvarande form?

10. Avsluta meningen på valfritt sätt: ”Om två år hoppas jag att…”

1. När det gäller själva byggandet är det absolut viktigaste reformer för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande också på längre sikt. Då behövs flera olika saker. Kortsiktiga subventioner behöver ersättas av långsiktiga spelregler, så att aktörerna på bostadsmarknaden kan planera på sikt. Plan- och byggreglerna ska fortsätta förenklas så att ledtiderna kan kortas. Vi vill ha en utveckling mot fler typgodkända hus som bara behöver prövas mot byggnormen en gång för att sedan vara förhandsgodkända. Bättre konkurrens och pressade byggkostnader kan uppnås genom att fler byggregler standardiseras med våra nordiska grannländer. Kommunala särkrav ska undvikas.

2. Bostadsmarknaden måste öppnas upp för fler. Därför vill Liberalerna ha ett system för skattegynnat bosparande för den som vill spara ihop till kontantinsatsen till sin första egna bostad, vilket skulle underlätta för ungdomar men också för den som flyttar till Sverige eller vill gå över till ägd bostad längre fram i livet. Liberalerna vill också fortsätta förenkla byggreglerna, bland annat för att underlätta mindre lägenheter med lägre månadskostnad.

3. Vi vill ta bort det skärpta amorteringskravet eftersom det gjort det mycket svårare att köpa bostad, särskilt för unga. För att dämpa den höga skuldsättningen vill vi i stället långsamt trappa ned ränteavdraget.

4. Varje olycka är en olycka för mycket. Detta är en fråga där arbetsgivare, skyddsombud, stat och myndigheter alla har en mycket viktig roll. En angelägen fråga är att säkerställa att alla som arbetar på en byggarbetsplats, även tillfälligt inhyrd personal, har tillräckliga kunskaper om säkerhetsföreskrifter och att arbetsledaren snabbt ingriper om föreskrifterna inte följs. Vi vill vässa regeringens arbetsmiljöstrategi så att den i större utsträckning omfattar initiativ som underlättar för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Vi vill också att Arbetsmiljöverket förbättrar sina rutiner för att ta emot tips och anmälningar på brott mot arbetsplatsreglerna. Det avtal om huvudentreprenörsansvar som slutits mellan parterna underlättar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

5. Vi vill reformera gymnasieskolan så att yrkesprogrammen ger bättre förberedelser för yrkeslivet. Lärlingsutbildningarna ska byggas ut och branscherna ta ett större ansvar för yrkesutbildning. En gymnasieskola av hög kvalitet, oavsett om den ger högskolebehörighet eller yrkesutbildning, ger alla elever en chans att utvecklas och öppnar nya vägar i livet.

6. Svensk bostadsmarknad har inte varit i balans på länge, men regeringens politik har tyvärr förstärkt obalanserna. Först går regeringen in med kraftiga byggsubventioner på toppen av en högkonjunktur och sedan, precis när bostadsmarknaden börjat svalna, släpper den fram skärpta amorteringskrav som gör det svårare för fler bostadsköpare att få kalkylen att gå ihop.

7. Bostadsmarknaden mår inte bra av kortsiktighet och ryckighet från politikens sida. De långsiktiga spelregler vi efterlyser (se fråga 1) syftar till att bidra till en stabilare bostadsmarknad över tid.

8. Att klimatpåverkan syns på prislappen. Ekonomiska styrmedel som koldioxidskatt och kemikalieskatter är helt nödvändiga för att Sverige ska nå klimatmålen. Vi vill alltså höja klimatskatterna och kompensera hushåll och företag genom andra skattesänkningar, så att det blir en riktig grön skatteväxling. Det skulle bli en rejäl stimulans till branschen att minska energianvändningen under byggprocessen och bygga energisnålare hus. I takt med den tekniska utvecklingen ska också de tekniska kraven på fastigheterna skruvas upp – det pågår en snabb utveckling där energieffektiviseringen hela tiden går längre. Vi har även drivit på för regelförenklingar för t.ex. den som vill sätta upp solpaneler på egen bostad, och vill fortsätta på den vägen.

9. Flyttskatterna – de samlade reavinstskatterna – är så höga att de hindrar rörligheten på bostadsmarknaden. I dag avstår många från att sälja bostaden, till exempel villan när barnen flugit ut, därför att flyttskatterna gör att kalkylen för att köpa nytt inte går ihop. Vi vill sänka den samlade flyttbeskattningen genom att permanent slopa taket för uppskovet, och även ta bort räntan på uppskovsbeloppet.

10. Om två år hoppas jag att vi har börjat lyfta de mest utsatta bostadsområdena på riktigt. För att alla bostadsområden ska vara trygga och trivsamma miljöer behöver vi sätta särskilt fokus på de stadsdelar där situationen i dag inte är acceptabel. Det handlar förstås om skola, jobb och integration, men också om att få mer blandade boendeformer och fler ägda bostäder. Vi är positiva till att utreda så kallade BID-samarbeten där fastighetsägare, stat och kommun samarbetar långsiktigt för att lyfta ett område.