Nyheter

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Foto: Getty Images.

Måleriföretaget Sandå Sverige AB ska betala drygt 60.000 kronor samt drygt 860.000 kronor i rättegångskostnader efter en tvist med bostadsföretaget Stångåstaden.
Detta enligt en dom i tingsrätten.
 

Tvisten mellan Sandå och Stångåstaden handlar om kostnader efter att målningsarbeten för fastigheter i Linköping blivit försenade. 

Efter offentlig upphandling skrev måleriföretaget i april 2015 avtal om totalentreprenad avseende utvändiga målningsarbeten på fastigheter med bebodda hyresbostäder i Linköping, som förvaltas av det kommunägda bostadsföretaget.

Entreprenadarbetena påbörjades våren 2015 och skulle enligt avtalen vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning den 30 juni 2016. Stångåstaden medgav sedermera viss förlängning av färdigställandetiden. 

Vid en besiktning av lägenheterna hösten 2016 noterade besiktningsmannen 328 fel och brister som denne fann att måleriföretaget ansvarade för. Sandå förklarar detta bland annat med att de haft problem att bli insläppta i lägenheterna och utföra sitt arbete. De har också ifrågasatt besiktningsmannen som de menar ”bedömde entreprenaden utan stöd i branschens regelverk.” 

Sandå har enligt huvudkäromålet yrkat att Stångåstaden ska förpliktas att utge ett kapitalbelopp om 461 196 kr jämte ränta för utfört arbete. Stångåstaden har medgett betalningsskyldighet i och för sig i enlighet med huvudkäromålet, men bestritt talan och gjort gällande rätt till kvittning.  

Eftersom Stångåstadens kvittningsgilla motfordran överstiger Sandås fordran ska Sandå förpliktas att till Stångåstaden betala överskjutande belopp om 60 144 kr jämte ränta. 

Tingsrätten meddelar att Sandå Sverige AB:s talan enligt huvudkäromålet ogillas.  

I domen står det: ”Det är utrett att Sandås bristande och felaktiga utförande av entreprenadarbetena ledde till att färdigställandet försenades”, samt att ”Stångåstaden har rätt till förseningsvite enligt parternas avtal.”

Senast den 5 februari måste en eventuell överklagan lämnas in.