Nyheter

Malmö bygger bort cykelkaoset

Cykelkaoset vid Malmö Central blir ett minne blott. Nu byggs ett cykelgarage med plats för 2 000 cyklar. Lösningen blir ett garage som står i vatten – och på taket kommer bussarna att köra.

Det är ett bygge utan dess like som tar form innanför spontar mellan den sekelgamla Petribron och den nya bussbron över Östra Hamnkanalen vid Malmö central. Cykelgaraget är en del av den väldiga ombyggnad och infrastrukturomläggning kring centralen och den kommande underjordiska Citytunnelstationen.

Om några veckor börjar pålningen av kanalbottnen. 220 betongpålar ska ner till 8-10 meters djup innan de når berggrunden. Därefter gjuts bottenplattan och väggar.

Mellan den inre långsidan och fast berg innanför den befintliga kajslänten förankras dragstag som ska hindra förskjutningar av cykelgaraget. Det utsätts för ständigt tryck av omgivande vatten och av busstrafiken ovanpå. Sist gjuts garagetaket och fylls över för att komma i nivå med befintlig kaj. Därmed har man skapat drygt 1 000 kvadratmeter mark till ny bussled.

Det spektakulära bygget, delfinansierat med 10 miljoner kronor i så kallat klimatinvesteringsbidrag, får 1 200 kvadratmeter invändig yta och man beräknar att 2000 cyklar ska få plats.

— Det finns lösa funderingar på att man skulle ha möjlighet att hyra ”sin egen cykelplats” i garaget, då skulle man veta var man har sin cykel. Annars finns det inga tankar på att ta betalt. Hyrplatserna skulle i så fall vara en liten del av garaget. Resten skall vara gratis, säger projektledare Conny Ragnarp, Malmö stad.

Ännu har gatukontoret inte bestämt hur garaget ska inredas, men en idé som övervägs är cykelställ i två våningar. Flera arkitektkontor har engagerats för att hitta smarta lösningar.
— Vi har betonat att vi vill ha ett luftigt intryck och hög trygghetsfaktor, säger Ragnarp.

Garaget får två nerfarter, den ena direktansluten till en ny cykelled österut längs med spårområdet.

Arkitektoniskt är det en lågmäld skapelse med fasad i klyvd röd granit, tänkt att på håll smälta ihop med hamnkanalens gamla stenklädda slänter. Garaget kommer dock att utmärka sig med en rad liggande fönster i överkant på fasaden.

Fönsterplaceringen är beräknad att klara framtida högsta högvattennivå, 1.90 meter över normalvattenståndet. Placeringen leder också in dagsljuset på ett bra sätt.

Den nya bussbron blir klar samtidigt som cykelgaraget, sommaren 2009, och får då trafikeras även av bilar, fotgängare och cyklister. 2011, när Citytunneln invigs blir den enbart bussbro.

Med ett eget stråk till tågen kommer bussarna fram snabbare för att lämna och hämta resenärer och lokaltrafiken räknar med att kunna öka turtätheten med 20-25 procent vilket innebär 1 900 bussar per dygn till central/citytunnelstationerna.

Garaget ska stå klart nästa sommar

Beställare:Malmö stad genom gatukontoret.
Totalentreprenad:NCC.
Grundläggning:Hercules Grundläggning AB.
Konstruktion: FB Engineering AB.
Projektledare: Conny Ragnarp, Malmö stad.
Entreprenadkostnad:93 miljoner.
Byggstart: januari 2008.
Klart:sommaren 2009.