Nyheter

Mångmiljonsmäll för byggbolag efter tvist med kommun

30,4 miljoner kronor i ersättning och ytterligare 10,8 miljoner i rättegångskostnader, det ska Fastec Sverige AB betala till Vaxholms kommun, efter en infekterad tvist om byggandet av en ny idrottshall.
Attunda tingsrätt anser att kommunen haft fog för sina skadeståndskrav och avslår samtidigt bolagets egen stämning i fallet.

Den 18 december 2012 ingick Fastec Sverige AB och Vaxholms stad, Tekniska Enheten, ett totalentreprenadavtal gällande en ny- och ombyggnation av en skolidrottshall i Vaxholm.
Fastec skulle också utföra markarbeten och anlägga en parkering i anslutning till byggnaderna. Kontraktssumman i entreprenaden uppgick till 61 800 000 kronor.
Därtill hade kommunen möjlighet att avropa en option till ett fast pris om 1 800 000 kronor. Optionen innefattade uppförandet av ytterligare ett våningsplan i en av byggnaderna, vilket skulle kunna rymma ett framtida gym.
Kommunen avropade optionen. Kontraktssumman i entreprenaden uppgick därmed till 63 600 000 kronor.

Enligt entreprenadavtalet skulle kontraktsarbetena i dess helhet vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast den 31 oktober 2014.

Relativt kort tid efter det att entreprenadarbetena hade påbörjats uppkom diskussioner mellan parterna angående arbetenas bedrivande. Fastec ansåg att kommunen borde förse Fastec med sakinformation gällande energiåtgången i befintliga byggnader, medan kommunen ansåg att det ingick i Fastecs uppdrag som totalentreprenör att, på egen hand, lösa dessa. Den oenighet som fanns i dessa frågor kom att leda till bland annat att Fastec anmälde hinder för fortsatt arbete i entreprenaden och krävde tidsförlängning.
Parterna träffade en ny överenskommelse som bland annat innebar att kontraktsarbetena i dess helhet istället skulle vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast den 12 mars 2015.

Efter det att ytterligare komplikationer förekommit mellan parterna, framför allt under år 2015, diskuterade de i augusti 2015 en ny tidplan för färdigställande av entreprenaden. Fastec föreslog som alternativa tidpunkter februari 2016 och maj 2016. Parterna lyckades inte enas i frågan.

Kommunstyrelsen gav entreprenören sparken hösten 2015.
En ny hall på Campus Vaxholm uppfördes sedan i annan regi under 2016.

Målet består av två käromål som tingsrätten handlagt gemensamt, där Fastec och kommunen är ömsom kärande och svarande och där åberopade omständigheter går varandra.

Kommunen har hävt entreprenaden och får därmed anses ha bevisbördan för att rätt till hävning har förelegat samt att kommunen har rätt till vite och de ersättningar som kommunen har krävt. Fastec hade dessförinnan anmält hinder och påstått att bolaget hade rätt till tidsförlängning. Fastec får anses ha bevisbördan bland annat för att rätt till tidsförlängning har förelegat. Det ankommer på Fastec att styrka rätt till ytterligare ersättning, menar tingsrätten.

Vaxholms stad krävde nära 32 miljoner i ersättning för sina merkostnader, medan bolaget Fastec för sin del begärt drygt 9,5 miljoner.

Kommunen ansåg att förseningen medförde väsentlig olägenhet för dem och att de hade rätt att häva avtalet. Kommunen blev tvungen att färdigställa entreprenaden med hjälp av andra entreprenörer, vilket har inneburit en merkostnad. Enligt parternas avtal ska Fastec ersätta kommunen för merkostnaden och för den skada hävningen i övrigt orsakat kommunen

Fastec har bestritt yrkandena. De anser bland annat att hela kommunens anspråk är preskriberat och att hävningen är obefogad. Kommunen har inte drabbats av någon merkostnad för färdigställande och under alla förhållanden har den inte orsakats av Fastec.

Fastec menar att kommunens krav avseende påstått färdigställande är inte hänförligt till färdigställande av kontraktsarbeten i avtalsrelationen mellan Fastec och kommunen. Kommunen har efter hävningen låtit utföra fler arbeten än vad som omfattades av Fastecs kontraktsåtagande och har inte hållit sin skada nere genom att, såsom avtalats och Fastec erbjöd, ta över Fastecs befintliga avtal med underentreprenörer och leverantörer.

Fastec har medgett ersättningsskyldighet med 7 000 kronor avseende avgående arbete hänförligt till målning av redskapsrum och anfört att beloppet ska räknas av mot Fastecs krav mot kommunen i huvudkäromålet.

Tingsrätten har funnit att kommunens hävning av entreprenaden den 9 oktober 2015 har varit befogad.
Fastec förpliktas därför att till kommunen betala 31 996 868 kronor jämte ränta. Av kravet avser 13 255 377 kronor kostnader för att färdigställa entreprenaden jämte skadestånd, 3 525 927 kronor kostnader för avhjälpande av fel i entreprenaden, 341 920 kronor ersättning för avgående arbeten, 8 469 725 kronor återbetalning av för mycket till Fastec betalt arvode för entreprenaden, 6 200 000 kronor vite, 163 919 kronor kostnad för värdering och 40 000 kronor hyra för en lokal som kommunen tillhandahållit Fastec.