Byggprojekt

Markanvisningen för Sernekes centrala dyrgrip förlängs igen

Den så kallade Cirkustomten är belägen i korsningen Södra Vägen och Berzeliigatan i Göteborg och består i dag av ett P-hus. Foto: Henrik Ekberg
Den så kallade Cirkustomten är belägen i korsningen Södra Vägen och Berzeliigatan i Göteborg och består i dag av ett P-hus. Foto: Henrik Ekberg

Sedan 2016 har två arkitektförslag ratats för Sernekes attraktiva mark på den så kallade Cirkustomten i centrala Göteborg. Samtidigt har markanvisningen förlängts tre gånger. Nu måste markanvisningen förlängas ytterligare en gång och det görs även en förändring av villkoren. 

2016 vann Serneke markanvisningstävlingen för Cirkustomten och sedan dess har två olika arkitektförslag tagits fram men som båda ratats av politikerna i Göteborg. Det första förslaget togs fram av Semrén & Månsson och det andra togs fram under 2022 av OKK+/Sandellsandberg Arkitekter/GAJD Arkitekter.

Cirkustomten är en central dyrgrip som är belägen mellan Kungsportsavenyn och Södra vägen, strax bakom Stadsbiblioteket och Lorensbergsteatern. På platsen, där det under cirka 100 år låg en cirkusbyggnad, finns idag ett tillfälligt parkeringsgarage, men Serneke har stora ambitioner för utvecklingen av den attraktiva tomten.

Samråd under Q3

Ett detaljplanearbete startades i mars 2020 där syftet är att möjliggöra nya bostäder, stärka omgivande gator med urbana verksamheter och skapa trygga och tillgängliga stråk runt och igenom kvarteret. Uppdraget innebär att cirka 100 nya bostäder, verksamheter i bottenvåningar och ett parkeringsgarage under mark, som ersätter dagens tillfälliga, prövas.

Politikerna har dock som sagt inte varit nöjda med de två tidigare gestaltningsförslagen som Serneke tillsammans med arkitektkontoren tagit fram och ett omtag kring planerna är igång sedan förra året, nu återigen med Semrén & Månsson som ansvarig arkitekt. Detaljplanen för Cirkustomten har hittills kommit så långt att ett förslag till samrådshandling har tagits fram, där nästa steg alltså är att hålla ett samråd om planerna för tomten.

Det samrådet beräknas kunna hållas under Q3 i år med ett antagande hösten 2025 och detaljplanen beräknas vinna laga kraft kring sommaren 2026. Markanvisningen till Serneke går dock ut ut den 13 juni i år och föreslås nu därför förlängas för fjärde gången i ordningen, den här gången till 13 juni 2026, det framgår av ett utlåtande från exploateringsförvaltningen.

Antalet p-platser utreds

I samband med förlängningen utgår även ett projektspecifikt krav på inhyrning av boende med särskild service, som alltså inte kommer att ingå i det fortsatta arbetet med planen.

Inom ramen för detaljplanearbetet så pågår även en utredning om hur många p-platser som är möjliga att ersätta på platsen när bostäderna byggs. Enligt förvaltningen är det inte sannolikt att kravet på att ersätta de 287 befintliga p-platserna är möjligt att realisera, men det är en fråga som utreds inom det pågående detaljplanearbetet och under samrådet kommer exploateringsnämnden att yttra sig.

/Andreas Lithander