Nyheter

Materialvalet är bara en del av brandsäkerheten

Kingspan har sammanställt information från WHO och en rapport om den europeiska isoleringsmarknaden. Grafik: Kingspan plc

På den internationella konferensen Fire Safety of Facades samlade nyligen experter för att diskutera brandsäkerhet för fasader. Syftet var dels att säkerställa hur skrämmande bränder likt ”The Torch” i Dubai ska kunna motverkas, dels att arbeta fram en gemensam europeisk standard för brandtest av fasader. Det är viktigt att det finns tydliga brandtest och regler för marknaden, så att det inte uppstår tvivel om säkerheten. Hur brandsäker en fasad är påverkas av flera olika faktorer samt hur dessa samverkar; isoleringsmaterial, fasadbeklädnad, vad som förvaras i byggnaden etc.

Nu är den internationella konferensen Fire Safety of Facades (FSF 2016), som hölls i Lund 12-13 maj avslutad.

På FSF samlas experter från hela världen och diskuterar hur man kan utvärdera och säkra att de fasader som byggs ger en tillfredsställande säkerhet i händelse av brand. Konferensens övergripande syftet är att långsiktigt säkra brandsäkerhet och att säkerställa att det går att undvika bränder som den i ”The Torch” i Dubai och ”The Polat Tower” i Turkiet senaste åren. Två exceptionella och skrämmande bränder som fått mycket uppmärksamhet. Ett annat viktigt syfte, som genomsyrade konferensen är att arbeta mot en gemensam harmoniserad europeisk standard för brandtester av fasader. Detta kommer att ta tid, men en tydlig slutsats efter konferensen är att i de länder där man har fungerande regler och tester för att hantera bränder i fasader, där har man även kontroll på och har minimerat risken för allvarligare konsekvenser av fasadbränder.

De lokala brandskyddsreglerna för fasader inkluderar ofta både storskaliga fasadtester och lokala regelverk för att säkerställa en hög brandsäkerhet. Detta gäller i stora delar av EU inte minst Frankrike, Tyskland, Storbritannien och de nordiska länderna.

Det hävdas ibland att det finns en koppling mellan ökat användande av brännbarisolering och antalet döda i bränder, senast förra veckan i en debattartikel i Byggvärlden. Det finns inte någon sådan koppling. Tvärtom har antalet döda i byggnadsbränder minskat under ett antal år trots att användandet av brännbar isolering ökat.  Obrännbar fiberisolering dominerar i Danmark och Finland men deras antal döda i bränder är ändå bland de högsta i Europa. Omvänt, de länder som använder en högre andel brännbar isolering, till exempel Spanien, Tyskland och Holland har lägre antal döda i bränder. Siffrorna skall tolkas med viss försiktighet då statistik från olika länder kan skilja sig något åt, men det finns dock inget som tyder på att personskyddet minskat.

Innehållet i en byggnad har också stor betydelse  för hur högt brandskydd som uppnås. Brandskyddet bör utformas som en kombination av passivt och aktivt brandskydd tillsammans med bra system för utrymning.

Ett fasadsystem med obrännbar fasadbeklädnad och så kallad brännbar isolering, till exempel fenolskum, kan mycket väl ha bättre egenskaper ur brandsäkerhetsperspektiv än ett system med en obrännbar isolering och en beklädnad av ACM-paneler. Naturligtvis skulle man få bra robusthet om alla material var obrännbara, men att ställa den typen av krav kommer att hindra utvecklingen och säkerligen leda till dyrare byggnader.

Det finns idag moderna isoleringsmaterial på marknaden som gör det möjligt att bygga tunna och klimatsmarta byggnader kostnadseffektivt och brandsäkert. För att underlätta och skapa trygghet vid materialval finns det samtidigt gällande och fungerande regelverk. Det vore synd om illa underbyggda påståenden riskerar att skrämma iväg de som inte har tillräckligt med kunskap själva.

Tillbaka till de uppmärksammande bränderna i Dubai och Istanbul. Ingen av de höghusen var isolerade med brännbar isolering.  De var uppförda med en brännbar fasadbeklädnad av aluminium och polyeten och isolerade med obrännbar isolering av mineralfiber, som alltså inte utgör någon garanti för brandsäkerhet.

Föreskrifterna i Förenade Arabemiraten ändrades 2008-2009, så något liknande ska inte kunna inträffa på nybyggda hus. Inför den ändringen tittade Förenade Arabemiraten bland annat på hur länder i Europa har jobbat med brandskydd. Tidigare hade entreprenören hela ansvaret men nu har man infört tydliga brandkrav på samma sätt som i till exempel Sverige och Storbritannien. Förenade Arabemiraten var väl representerat på konferensen i Lund. De jobbar nu fokuserat med hur brandskyddet ska kunna säkras i befintliga byggnader som byggdes före år 2009.

Sammanfattningsvis har vi i Sverige och stora delar av världen bra kontroll på brandsäkerhet i fasader och vi anser i motsats till Swedisol inte att det finns någon dold inbyggd brandrisk, så länge man följer de krav vi har i våra regelverk. Det pågår även ett kontinuerligt arbete i Europa och i världen för att förbättra brandskyddet både där man har och inte har bra upparbetade system och rutiner. Även kunskapen hos tillexempel brandkonsulter och byggbranschen i övrigt är av stor betydelse och de är ofta på ett bra sätt en del av detta förändringsarbete.

Denna artikel kan, i likhet med Swedisols debattartikel förra veckan, ses som en partsinlaga från materialtillverkare. Till viss del är den det, men vi vill poängtera att denna artikel bygger på kunskap och fakta.

 

Roy Weghorst

Head of regulatory affairs – Fire
Kingspan Plc.

Magnus Wallin
Business Director Scandinavia
Kingspan Insulation

Lars Boström
SP Safety – Konstruktioners brandmotstånd
SP Borås