Nyheter

Med åldern ökar olyckorna

Den vanligaste olyckstypen är fall- och halkolyckor. Foto: Getty Images

Äldre byggnadsarbetare drabbas i högre grad av arbetsolyckor än sina yngre kollegor, det visar studien Bortom noll – En hälsofrämjande byggbransch.
Attityd och inställning till säkerhetsarbetet på arbetsplatsen är andra faktorer som påverkar. Och här har chefen eller arbetsledaren ett stort ansvar.

Syftet med studien är främst att ta reda på de bakomliggande orsakerna till allvarliga arbetsplatsolyckor inom byggbranschen.
Forskarna vid Luleå universitet har genomfört en enkätstudie med olycksdrabbade byggnadsarbetare.
Resultaten därifrån har sedan jämförts med en referensstudie gjord bland byggnadsarbetare som klarat sig från allvarliga olyckor.

Byggbranschen har under det senaste decenniet uppvisat en positiv trend då det gäller arbetsolycksfall och arbetssjukdomar, men är trots det är branschen en av de värst drabbade när det kommer till allvarliga olyckor.
– Byggbranschen är speciell eftersom arbetsplatsen är i ständig förändring och kan se olika ut från dag till dag. Det är en komplex miljö med flera yrkesgrupper som arbetar samtidigt och det kan göra att det är svårt att planera arbetet. Det, i kombination med flera andra faktorer gör att allvarliga olyckor inträffar, säger arbetsvetenskapsforskaren Magnus Stenberg.

Säkerhetskulturen på arbetsplatsen och stress har en tydlig inverkan på antalet olyckor, visar studien, liksom personfaktorer som ålder och inställning.
Frekvensen av allvarliga olyckor ökar med stigande ålder bortsett från den yngsta och den äldsta åldersgruppen.

En trolig förklaring är att de fysiska förutsättningarna försämras med ökad ålder.
Den yngsta gruppen, mellan 16 och 24 år, kan förklaras med kortast arbetslivserfarenhet.
– Byggbranschen präglas av fysiskt arbete i större utsträckning än många andra branscher. De fysiska förutsättningarna blir sämre ju äldre man blir, exempelvis försämras balans och koordination. Ett fall från en stege kan bli ett benbrott för en 60-åring, men en 20-åring kommer undan med ”bara” en stukad fot. Lång yrkeserfarenhet minskar visserligen risken för att drabbas av olyckor, men inte i större grad än vad åldern inverkar.

Studien visar också att det förebyggande arbetet är viktigt, arbetsplatser där det fungerade bra drabbades i mindre utsträckning av allvarliga olyckor.
– Här har chefer på arbetsledarnivå en stor påverkan. De kan se till att attityden till hälsa och säkerhetsarbete är bra och att visa att man tar det arbetet på allvar. Hur de bemannar påverkar också. De kan exempelvis se till att bemanna så att både fysisk förmåga och arbetslivserfarenhet jobbar tillsammans.

Det finns ett klart samband mellan stress och allvarliga olycksfall.
Fler än hälften av de som blivit allvarligt skadade på arbetet upplevde innan olyckan olustkänslor inför arbetet på grund av bristande planering och tidspress.
Bland de som dagligen känner sig stressade under arbetet har 38 procent råkat ut för allvarliga arbetsolyckor. Motsvarande siffra för de som mycket sällan eller aldrig känner sig stressade under arbetet är 12 procent.

Om man ska se till när olyckorna inträffar så sker flest olyckor på vintertid och mellan klockan tio och tolv.
– Halka och snö ökar risken för olyckor, men när det kommer till klockslaget är det lite svårt att veta varför det finns en topp då. Det kan bero på att arbetet är i full gång och att det är mycket folk i rörelse, säger Magnus Stenberg.

Det visar sig också att personer med kortare yrkeserfarenhet, i betydligt högre utsträckning än de med längre yrkeserfarenhet, vid olyckstillfället utförde arbetsuppgiften trots att nödvändig säkerhetsutrustning inte fanns tillgänglig eller var i funktionsdugligt skick.
– Det kan handla om okunskap, eller att man inte vågade säga ifrån. Men igen – det är något som direkt kan kopplas till arbetsledningen och deras ansvar. Säkerhetskultur är en oerhört viktigt fråga.

I de fall där arbetsledningens förebyggande arbete för hälsa och säkerhet upplevs som bra eller mycket bra är det 22 procent som varit med om en allvarlig arbetsolycka medan det i de fall där det förebyggande arbetet för hälsa och säkerhet upplevs som dåligt eller mycket dåligt är 31 procent som varit med om en allvarlig arbetsolycka.

Resultatet från studien ska nu användas som underlag för att Byggnads och Sveriges Byggindustrier ska kunna ta fram ett gemensamt förslag till strategiskt åtgärdsprogram för att nå nollvisionen.

Fakta: Andra riskfaktorer

De flesta allvarliga olyckorna sker mellan klockan 10 och 12, 31 % av olyckorna inträffar då.

Den vanligaste olycksformen i det studerade materialet är fall-/halkolyckor, 24 %.

Olyckor kopplade till manuella verktyg var näst vanligast, 22 % av olyckorna.

Totalt sker fler allvarliga arbetsplatsolyckor under vinterhalvåret jämfört med sommarhalvåret.
56 % av olyckorna sker under perioden oktober till och med mars.

Vid olyckstillfället arbetade 46 % ensamma, 40 % samarbetade med en arbetskamrat och 14 % samarbetade med flera arbetskamrater.

Bland de som upplever omgivningens attityd och inställning till hälsa och säkerhet som mycket bra eller bra har 22 % råkat ut för en allvarlig arbetsplatsolycka. Motsvarande siffra för de som upplever omgivningens attityd och inställning till hälsa och säkerhet som dålig är 38 %.

Källa: Bortom noll – En hälsofrämjande byggbransch