Nyheter

Miljardbelopp till underhåll av järnvägen

Regeringen föreslår ökat anslag till underhåll av järnvägen. Foto: Susanne Bengtsson

Regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet. Förslaget ska stärka järnvägens tillförlitlighet och möjligheter till klimatsmarta transporter av både gods och människor. Totalt satsas 9,7 miljarder kronor på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021.

Järnvägsnätet i Sverige är i stort behov av att repareras och rustas upp. Regeringen har därför utökat resurserna för underhåll kraftigt, bland annat i samband med beslut om den nationella planen för perioden 2018–2029, samt i ett flertal extra satsningar.

Nu föreslår regeringen ytterligare satsningar på 500 miljoner kronor till järnvägsunderhåll år 2021, och 500 miljoner kronor 2022 respektive 2023.

Förslaget innebär att Trafikverket får möjlighet att tidigarelägga och utöka underhållsåtgärder. Utöver att förbättra standarden och stärka tillgängligheten främjar åtgärderna också sysselsättning i företag inom till exempel bygg- och anläggningssektorn, maskinentreprenörer och leverantörer i hela landet.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, kommenterar regeringens förslag:

– Kapaciteten för både gods- och persontrafik måste öka. Därför bör satsningen riktas mot nya jobb, inte till att täcka eventuella underskott och uteblivna banavgifter, säger hon. 

Med anledning av det eftersatta järnvägsunderhållet startade Byggföretagen och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, ett gemensamt branschuppror i våras, som kritiserade utredningen om framtidens järnvägsunderhåll, vilken lämnades till regeringen i mars.

– Förhoppningsvis nådde vårt budskap fram. Nu är tid för underhållsarbete som kan göras med kort starttid – som till exempel att fixa trummor i banvallar, järnvägens ryggrad, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Satsningen på järnvägen ingår i den gröna satsning som regeringen gör för att minska klimatförändringarna. Totalt satsas 9,7 miljarder kronor på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021.

Andra ”gröna” åtgärder:

  • Regeringen bedömer att det fortsatt krävs stora investeringar för att uppnå både förbättrad energiprestanda och åtgärda renoveringsbehovet i det befintliga byggnadsbeståndet. Därför skjuter nu regeringen till 900 miljoner kronor för 2021 till ett nytt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.
  • Regeringen satsar sammanlagt 325 miljoner kronor 2021 och lika mycket 2022 i satsningar som innefattar både en förstärkning av statens cykelinfrastruktur och kommuners möjlighet till cykelinvesteringar genom stadsmiljöavtalen. Regeringen satsar också 25 miljoner kronor 2021 och 75 miljoner kronor 2022, exempelvis till utveckling av nya cykelleder eller ombyggnad av befintlig cykelinfrastruktur.