Nyheter

Miljardförlust efter projektnedskrivningar

Foto: Erik Mårtensson/NCC

Byggbolaget NCC presenterade ett antal preliminära kvartalssiffror på tisdagen inför sin kapitalmarknadsträff, bland annat en miljardförlust för tredje kvartalet. Rörelseresultatet för tredje kvartalet beräknas bli -1 108 MSEK. Förlusterna beror på avsättningar för tvister och garantier, omvärdering av vissa utvecklingsfastigheter samt projektnedskrivningar.


Vid ett extra styrelsemöte i NCC på måndagen fattades beslut om omvärderingar utöver den löpande verksamheten som påverkar det preliminära resultatet i NCC negativt med 1 565 miljoner SEK. Rörelseresultatet beräknas därmed bli -1 108 miljoner SEK. Omvärderingarna gäller huvudsakligen pågående tvister och garantier samt vissa utvecklingsfastigheter.

På tisdagen presenterade NCC en omfattande genomgång och ett antal åtgärder. Bolaget presenterar även ett preliminärt Q3 resultat. 

– Idag presenterar NCC en ny väg framåt. Nu sänker vi risknivån i koncernens projektportfölj och balansräkning, avvecklar vissa olönsamma verksamheter och fokuserar på NCC:s friska kärnverksamhet som finns inom samtliga affärsområden och länder. Med en ny koncernledning på plats, konsekvent riskhantering i projekten och omfattande lönsamhetsförbättrande åtgärder för att vända de verksamheter som inte levererar skapar vi en bas för en stark framtid för NCC, säger Tomas Carlsson, koncernchef på NCC, i pressmeddelandet.

Kvartalet belastas av avsättningar för tvister och garantier, omvärdering av vissa utvecklingsfastigheter samt nedskrivningar på sammanlagt 1 565 MSEK. 
NCC har initierat omfattande åtgärder inom samtliga affärsområden för att förstärka lönsamheten. Åtgärderna innebär bland annat:

 • Process för avyttring och nedläggning av olönsam verksamhet som exempelvis division Road Service inom affärsområde Infrastructure och ett antal mindre verksamheter inom affärsområdet Industry samt vissa utvecklingsfastigheter inom affärsområdet Property Development 
 • Turn-around planer för anläggningsverksamheten i Norge samt för affärsområdet Building Nordics 
 • Förstärkt organisation med nyrekryteringar på nyckelpositioner, utbildningsinsatser och utveckling av styrning och uppföljningsprocesser för att åstadkomma generell förbättring 
 •  En förstärkt process för riskvärdering av projekt 

Resultatet för Q3 belastas av:

 • Omvärdering av pågående tvister och garantier på cirka 693 MSEK 
 • Omvärdering av vissa utvecklingsfastigheter på 365 MSEK till följd av avvecklingsbeslut 
 • Nedskrivningar i projektportföljen till följd av omvärdering på cirka 225 MSEK 
 • Omstruktureringskostnader för avveckling och förändring av verksamhet på 75 MSEK 
 • Övrig omvärdering på 207 MSEK 

De nu beslutade åtgärderna kommer sannolikt att medföra ytterligare omstruktureringskostnader om cirka 200 MSEK fram till slutet av 2019.
Åtgärderna förväntas ha begränsad effekt på sysselsättningen i bolaget. Vissa lokala förändringar kan bli aktuella. Bolaget har fortsatt ett rekryteringsbehov.

Marknadsförutsättningarna bedöms vara fortsatt goda.

Styrelsen har fattat beslut om att begränsa antalet mål för koncernen för att skapa ökad tydlighet och fokus på lönsamhet före volym. De beslutade målen och utdelningspolicyn är i sig oförändrade och är:

 • Avkastning på eget kapital ≥20 % 
 • Rörelsemarginal ≥4% 
 • Nettolåneskuld < 2,5 gånger EBITDA 
 • Utdelningspolicy: Koncernen ska dela ut minst 40% av årets resultat efter skatt 
 • Affärsområdenas finansiella mål är oförändrade. NCC har också ett antal icke-finansiella mål som bolaget kommer att fortsätta att arbeta med som ett led i att skapa långsiktig lönsamhet.

– Uppdelningen av NCC och Bonava 2016 tydliggjorde att det fanns behov av att öka lönsamheten i NCC. I oktober 2017 beslöt styrelsen att byta VD i NCC. Skälet var att verksamheten hade för svag utveckling. Styrelsen anställde en extern VD med bevisad handlingskraft och 20 års erfarenhet av bygg – Tomas Carlsson – som fick styrelsens uppdrag att genomföra en ordentlig genomlysning av bolaget och ta fram ett kraftfullt åtgärdsprogram. Allt för att bygga långsiktig lönsamhet. Resultatet av detta arbete presenteras idag och har styrelsens fulla stöd. Styrelsen anser att vi nu lägger grund för framtida lönsamhet i NCC, säger Tomas Billing, ordförande för NCC, i pressmeddelandet.

Preliminära kvartalssiffror, punktvis sammanfattning:

Stora nedskrivningar. Projektnedskrivningar på cirka 1.565 miljoner kronor belastar det tredje kvartalet. Omvärderingarna gäller huvudsakligen pågående tvister och garantier samt vissa utvecklingsfastigheter.

Miljardförlust. NCC:s rörelseresultat var -1.108 miljoner kronor i det tredje kvartalet, enligt preliminära siffror (364 samma period i fjol). Enligt Bloomberg News analytikerenkät var 298 miljoner kronor förväntat, samt 751 miljoner kronor exklusive engångsposter.

Fler åtgärder. De nu beslutade åtgärderna kommer sannolikt att medföra ytterligare omstruktureringskostnader om cirka 200 miljoner kronor fram till slutet av 2019, enligt NCC.

Oförändrad orderingång. Kvartalsnettoomsättningen låg preliminärt på 14.269 miljoner kronor anges (13.075) och orderingången var 12.738 miljoner kronor (12.738). Bloomberg-enkäten pekade mot en omsättning på 14.605 miljoner kronor.

Vinst för Industry. NCC:s affärsområde Industry nådde ett positivt rörelseresultat i tredje kvartalet. Industrys rörelsevinst var 283 miljoner kronor, trots omvärderings-kostnader på 115 miljoner. Omsättningen blev 4,3 miljarder kronor (4,1) och orderingången 2,9 miljarder (2,6). Rörelsemarginalen inklusive engångskostnaderna anges till 6,6 procent (10,1).

Även vinst i Building Sweden, men förlust för Nordics. NCC Building Nordics hade ett negativt rörelseresultat om 198 miljoner kronor (-17), på grund av omvärderingar om 213 miljoner. För denna byggdel anges en negativ marginal om 7,3 procent (-0,7). För Building Sweden anges ett positivt rörelseresultat om 91 miljoner kronor (106) trots omvärderings-kostnader på 83 miljoner. Rörelsemarginalen för den svenska delen uppgick till 2,7 procent (3,6).

NCC Infrastructures rörelseresultat var -883 miljoner kronor (-65), varav 727 miljoner utgjordes av negativa omvärderingar (-150). Det innebar en negativ rörelsemarginal om -19,6 procent (-1,4).

Utvecklingsdelen NCC Property Development
nådde ett rörelseresultat om -326 miljoner (-9), där omvärderingar stod för -363 miljoner. Avvecklingsbeslut har medfört en ”omvärdering av vissa utvecklingsfastigheter”, enligt NCC.

Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden