Byggprojekt

Miljardprojekt under skidbacke

Stockholm Vatten och Avfall

Stockholms framtida avloppsrening är ett av Stockholm Vatten och Avfalls genom tiderna största projekt. En viktig pusselbit i utbyggnaden är en helt ny anläggning som sprängs fram i berget under en skidbacke.
– Det är ett komplext projekt som sker mitt i ett tättbebyggt område, säger Joakim Rehnberg, byggledare på Stockholm Vatten och Avfall.

Stockholm växer och när fler människor ska samsas på samma yta ställer det högre krav på bostadsbyggande, kommunikationer och infrastruktur. Avloppsrening är kanske inte det första man tänker på när det gäller att möta behoven från en växande befolkning men snart når Stockholms reningsverk kapacitetstaket. Utbyggnaden av anläggningarna i Sickla och Henriksdal samt den nya avloppstunneln från Bromma är en del av projektet som kallas för Stockholms framtida avloppsrening. Hela utbyggnaden är ett av Stockholms största miljöprojekt med unika utmaningar och förutsättningar.

– Det är ett komplext arbete eftersom den gamla delen av reningsverket ska fungera samtidigt som vi är här och arbetar. Vi jobbar dygnet runt men det andra måste funka hela tiden. Det går inte att stänga av, säger Joakim Rehnberg.

Det ser inte mycket ut ovan jord. Det enda som märks är en strid ström av lastbilar fullastade med sprängmassor som rullar ut från tunnelöppningen i Hammarbybacken i Sickla, några kilometer söder om de centrala delarna av Stockholm. Det är först efter en vandring några hundra meter ner i berget som storleken på den nya anläggningen för avloppsrening blir tydlig. Som mest är det 16 meter högt i tak i de utsprängda bergrummen och de knyts ihop med ett avancerat system av olika tunnlar. Totalt spränger entreprenören Veidekke ut 530 000 kubikmeter berg för att rymma den nya anläggningen. Det är nästan lika mycket som hela Globen. Bergmassorna som ska transporteras bort fyller totalt 45 000 fullastade lastbilar med 35 ton i varje.

Eva Rådmark Herrder, Joakim Rehnberg och Peter Tollerup för Stockholm Vatten och Avfall.

– Fram till i dag har vi sprängt ut 80 procent av allt berg. Det är nu vi har den jobbiga biten kvar med alla schakt och ställen som är lite mer känsliga att spränga. Fram i oktober ska allt i den här delen av entreprenaden vara klart, säger Ronny Frisk, entreprenadledare på Stockholm Vatten och Avfall.

Som alla större tunnelprojekt är man även här beroende av betong och armering. Det är två material som både är omgärdade av frågetecken och risker när det gäller pris och tillgång. Totalt ska det sprutas 131 000 kvadratmeter tunnel med sprutbetong. Till det kommer betongen som ska användas till bassängerna.  Det motsvarar 30 000 kubikmeter vilket innebär cirka en betongbil per timme i snitt. Den totala mängden armering landar på 4 000 ton plus 1 000 ton övrigt stål. Vilket motsvarar ett halvt Eiffeltorn.

– Det kommer ställas utökade krav på projektlednings- och inköpsorganisationen för att säkra tillgång till dessa materialslag för att förhindra att projektet försenas. Vi tittar på lösningar som exempelvis inblandning av tillsatsmedel i betong i form av en högre andel slagg eller flygaska, vilket även skulle bidra till miljövinster i form av en lägre andel koldioxidutsläpp, säger Peter Tollerup entreprenadledare på Stockholm Vatten och Avfall.

En annan viktig detalj i tunnelarbetet är bultarna som förstärker berget. Totalt är det 45 000 bultar som ska monteras på plats. En bult kan vara sex meter lång och väga 45 kilo. I de allra flesta tunnelprojekt görs arbetet för hand. Men i bergrummen under Hammarbybacken har entreprenören Veidekke i samråd med byggherren valt att använda sig av en speciell maskin som genomför arbetet.

– Tittar man på allt annat arbete i vår bransch så har man maskiner men när det gäller bultsättningen sker fortfarande det mesta manuellt. Det är katastrof rent arbetsmiljömässigt. Det här är framtiden. Det borde vara ett krav att man använder maskiner i upphandlingarna så att alla kan räkna på alla sätt, säger Joakim Rehnberg.

När bergentreprenaderna är klara tar arbetet vid med stomkomplettering, gjutning av bassängerna till grovreningen och försedimenteringen samt installationer av kraft, el, tele, rör och VVS. Det är Veidekke som är entreprenör även för alla installationerna, förutom automation. Ordervärdet för entreprenaden uppgår initialt till cirka 1,44 miljarder kronor och förväntas vara klar 2027.

– Det är en fördel att vi fått in samma entreprenör. Det är alltid stökigt att ha två olika. Veidekke har sprängt ut berg och nu ska anläggningen fyllas med nytt innehåll, säger Peter Tollerup.

I projektet utvecklas även Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna med fördubblad kapacitet. När projektet är klart kommer Henriksdals reningsverk vara en av världens största anläggningar i sitt slag och Mälaren blir ännu renare. Den nya anläggningen får en membranteknik som bidrar till minskade utsläpp av bland annat fosfor, kväve samt mikroplaster. En annan förbättring är att transporter av avloppsslam genom bostadsområden kommer att försvinna.

Kort om projektet:

Entreprenör: Veidekke

Byggherre: Stockholm Vatten och Avfall

Färdigställan: 2027

Entreprenadkostnad: cirka 1 440 MSEK