Nyheter

Miljardsatsar på VA och fjärrvärme

På Sobacken, cirka en mil utanför staden, håller den nya anläggningen på att växa fram. Avloppsreningsverket ska vara klart under våren 2018 och kraftvärmeverket under 2019. Foto: Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö AB gör en miljardsatsning inom VA och fjärrvärme.
På Sobacken i Borås pågår just nu bygget av ett kraftvärme- och avloppsreningsverk med en budget 3,2 miljarder kronor.
Men nu visar det sig att budgeten inte håller.

Borås växer med cirka 1 000 invånare per år och de gamla anläggningarna håller inte längre måttet.
Det handlar om ett avloppsreningsverk från 1934 som inte klarar miljökraven och vattnet som släpps ut innehåller för höga halter av kväve, fosfor och BOD.
– Anläggningen klarar inte längre kraven från en modern och växande stad. Vi måste ha högre kapacitet och bättre prestanda för att klara av att rena vattnet, säger Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö.

Den andra delen är ett bioeldat kraftvärmeverk från 1965 som successivt tappat kapacitet i de konverteringar som gjorts under åren. Från kol och sedan i flera steg till dagens bioeldade verk.
Man bygger alltså ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken, som ligger cirka en mil utanför staden.

Arbetena påbörjades i april 2015. Avloppsreningsverket beräknas vara i klart under våren 2018 och kraftvärmeverket, som man precis börjat bygga pannhusbyggnaden, ska vara redo för driftstart 2019.
– Nu kan man säga att vi är mitt uppe i det. Under de senaste dagarna har vi lyft de gigantiska pumparna, sex stycken, på plats.
De behövs eftersom den nya anläggningen ligger cirka 25 höjdmeter över centrum och pumparna kommer att ha en kapacitet på 9 600 kubikmeter per timme.

Utmaningar i bygget är bland annat samordning av alla entreprenader.
 Det är många aktörer och folk på samma plats och vi har en hög ambition när det kommer till säkerhet och arbetsmiljö.

En annan utmaning är tidsplanen.
– Alla entreprenader måste jacka i varandra så att vi håller tidsplanen. Men hittills har det fungerat bra i det stor hela.

Bolaget har en dröm om att bli en fossilbränslefri stad i framtiden. De nya anläggningarna är ett stort steg i rätt riktning. Eneriganläggningen, som kommer att ha en total kapacitet på 530 GWh, kommer att minska kväveoxidutsläppen med 60 procent jämfört med dagens anläggning, samtidigt som elproduktionen fördubblas.

På Sobacken finns i dag en avfallsanläggning och Borås Energi och Miljö ser att samlokalisering av energi, vatten och avlopp kommer att ge viktiga synergieffekter.
–Det handlar om exempelvis gemensamt kontrollrum och samarbete när det kommer till drift och underhåll av anläggningarna, säger Jonas Holmberg.

I början av 2015 klubbade kommunfullmäktige igenom ett investeringsbeslut, 3,2 miljarder kronor, för att bygga den nya anläggningen. Men budgeten ser inte ut att hålla.
– Vi ser en risk att projektet blir dyrare än den första prognosen, säger Jonas Holmberg.

Därför har Borås Energi och Miljö begärt ytterligare 500 miljoner kronor i utökat investeringsram.
– Nu, när vi kommit en bit in i projektet, ser vi att prognosen som först lämnades till ägarna inte håller. Det beror dels på att nästan alla upphandlingar överklagades och projektet drog ut på tiden med nästan ett år.
En annan förklaring är att ledningsdragningen genom staden inte var detaljprojekterad när beslutet togs och att de faktiska kostnaderna nu börjar visa sig.  

Fakta: Borås nya kraftvärme- och avloppsreningsverk

·       Den nya anläggningen ska ersätta biopannorna på Ryaverket, som i dag förser cirka 40 000 boråsare med fjärrvärme för uppvärmning av vatten och bostäder, och avloppsreningsverket på Gässlösa.

·       Syftet med nya anläggningen är att trygga stadens framtida infrastruktur och förbereda för de krav som kommer att ställas på vårt energisystem framöver.

·       2018 ska det nya kraftvärme- och avloppsreningsverk stå klart på Sobacken.

·       Borås Energi och Miljö är byggherre.

·       Investeringsramen ligger just nu på 3,2 miljarder kronor, men kommer att ökas till cirka 3,7 miljarder kronor.

·       Veidekke AB har två entreprenader: De förberedande markarbetena, där kontraktet är värt cirka 80 MESK, samt en entreprenad för överföringsledningar till nya kraftvärme- och avloppsreningsverket. Kontraktsvärde cirka 400 MSEK.

·       Veolia Water Technologies har totalentreprenad avseende uppförandet av ett avloppsreningsverk på Sobacken. Avtalets värde uppgår till 400 MSEK.

·       Purac AB har en totalentreprenad avseende uppförandet av en rötningsanläggning på Sobacken. Avtalets värde uppgår till 196 MSEK.

·       Valmet AB levererar panna till projektet. Entreprenaden omfattar panna, rökgasrening, rökgaskondensering och rörsystem för distribution av fjärrvärme. Värde: 550 MSEK.

·       TGM Kanis Turbinen GmbH i Nürnberg kommer att leverera ångturbin, generator och turbinkondensor till kraftvärmeverket. Värde 81 MSEK.

·       Serneke Group har kontrakt för pannhusbyggnaden (160 MSEK), samt huvudställverket (13, 8 MSEK) och kontrollrums- och personalbyggnad i fyra våningsplan.

Källa: Borås Energi och Miljö AB