Nyheter

Miljonböter för Falu kommun

Striden mellan kommunen och Konkurrensverket gällde en otillåten direktupphandling om gatuunderhåll med Peab.
Högsta förvaltningsdomstolen har nu avgjort ärendet och meddelar att Falu kommun ska betala åtta miljoner kronor i böter till staten.

Falu kommun och Konkurrensverket har i fler år tvistat om hur mycket kommunen ska böta för den otillåtna direktupphandlingen med Peab.
Kommunen och Peab ingick 2010 ett avtal avseende drift och underhåll av kommunens gator och vägar. Upphandlingen var värd cirka 160 miljoner kronor.

Konkurrensverket ansåg att handlade om en otillåten direktupphandling och ansökte hos Förvaltningsrätten att kommunen skulle betala en upphandlingsskadeavgift på 10 miljoner kronor. Kommunen har anfört att det föreligger förmildrande omständigheter eftersom avtalet ingicks av personer som inte var behöriga företrädare för Falu kommun och att behöriga företrädare fick kännedom om avtalet 2011. När de fick kännedom om avtalet vidtog de åtgärder för att utreda och rätta till situationen.

Men förvaltningsrätten biföll delvis och beslutade att kommunen skulle betala 7 miljoner kronor.
Konkurrensverket överklagade till kammarrätten i Sundsvall och vidhöll att kommunen skulle betalat 10 miljoner kronor. Efter kammarrättens dom landade böterna på åtta miljoner kronor.

Konkurrensverket och Falu kommun överklagade båda ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu avgjort ärendet. De meddelar att Falu kommun ska betala åtta miljoner kronor i böter till staten. Domen blir en principiellt vägledande dom om upphandlingsskadeavgifter.