Nyheter

Miljonvite för dumpade schaktmassor

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt förpliktar Småa att betala 1,5 miljoner i vite för dumpade schaktmassor. Foto: Susanne Bengtsson

 Schaktavfall som dumpats och blivit kvar på en fastighet i Vallentuna anses ha utgjort olycksrisk för allmänheten i form av slukhål samt risk för dolt byggavfall.

Mark- och miljödomstolen förpliktar Småa AB att till staten betala vite om 1,5 miljoner kronor, enligt en ny dom. 

Småa AB ska betala ett vite på 1,5 miljoner kronor efter att ha dumpat schaktmassor på en allmänning i Vallentuna kommun.

Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 19 juni 2018 att förelägga Småa AB att ta bort dumpade schaktmassor på en fastighet. Åtgärden skulle vara slutförd senast åtta veckor efter att inlämnad masshanteringsplan godkänts av tillsynsmyndigheten.

Den 12 november 2018 var sista dagen som bolaget hade på sig att fullgöra kraven, men vid utgånget datum konstaterade nämnden att schaktmålet inte var uppfyllt. Endast drygt hälften av de massor som sammanlagt behövde tas bort hade fraktats bort vid tidpunkten för inspektionen. Domstolen anser det bevisat att bolaget inte har följt föreläggandet.

Att nämnden ansökte hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite motiverar de med att det dröjt många år utan att schaktmassorna tagits bort, att schaktningen behövde hinnas med innan vintern samt att det förelåg en olycksrisk för allmänheten i form av att schaktmassorna medfört slukhål samt risk för dolt byggavfall.

Mark- och miljödomstolen konstaterar nu att det inte finns några hinder mot att döma ut vite.

”Bolaget har uppmärksammats på behovet av åtgärder förhållandevis lång tid innan vitesföreläggandet beslutades och på så sätt haft lång tid på sig att vidta de aktuella åtgärderna. Trots detta har bolaget, såvitt framkommit, inte vidtagit någon åtgärd för att försöka göra detta”, skriver Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i sin dom.

Småa har inte yttrat sig i målet. Eftersom föreläggandet inte har överklagats har beslutet vunnit laga kraft.