Nyheter

Miljöpartiet

1. Vilken valfråga är viktigast för er när det kommer till bostadsbyggandet?

2. Hur ska ni göra det lättare för unga att komma in på bostadsmarknaden?

3. Tycker ni att amorteringskravet i sin nuvarande form bör ändras? Motivera varför/varför inte.

4. Vilka åtgärder vill ni se för att minska antalet olyckor inom byggbranschen?

5. Hur ska kompetensbristen inom byggbranschen lösas?

6 Bostadsmarknaden är i gungning och bostadsbyggare har svårt att sälja sina nyproducerade bostäder. Hur kunde det bli så? 

7 Och hur ska trenden brytas?

8. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att byggbranschen ska bidra till att Sverige ska nå klimatmålet år 2045?

9. Hur ser ni på reavinstskatten i dess nuvarande form?

10. Avsluta meningen på valfritt sätt: ”Om två år hoppas jag att…”

1. Miljöpartiets viktigaste bostadspolitiska fråga är att skapa en hållbar bostadspolitik. Socialt och ekonomiskt hållbart måste vi bygga bort bostadsbristen. Miljöpartiet har antagit ett bostadspolitiskt mål; Under åren 2019 till 2025 ska minst 450 000 nya bostäder skapas. Miljömässigt hållbart måste vi se till att byggsektorn minskar sina utsläpp, idag står byggsektorn för 1/5 av Sveriges negativa klimatpåverkan, den påverkan måste minska tex genom ett ökat byggande i trä. Där har miljöpartiet ett nationellt mål att minst hälften av alla bostäder i flerbostadshus 2025 ska byggas med trästomme.

2. Vi behöver se till att det byggs fler billiga bostäder, även som unga och förstagångsköpare har möjlighet att efterfråga. Vi behöver se över bostadsbidraget och ungas finansieringsmöjligheter, exempelvis ett grönt bosparkonto. Vi måste se till att öka rörligheten på bostadsmarknaden och vi behöver stimulera byggandet av små klimatsmarta hyresrätter med maxhyra samt stödja nya/andra upplåtelseformer med lägre hyror, tex byggemenskaper.

3. Miljöpartiet anser att det är viktigt att hushållens skuldsättning minskar, inte minst i ljuset av att Riksbanken förbereder en räntehöjning. Såväl bostadspriser som hushållens skulder är på historiskt höga nivåer. Skulderna har under en längre tid växt snabbare än Sveriges ekonomi och hushållens skulder. Miljöpartiet anser därför att det är rimligt att man betalar av på sina skulder.

4. Miljöpartiet har i regering höjt ambitionsnivån i arbetsmiljöpolitiken genom att tillsammans med arbetsmarknadens parter utforma en arbetsmiljöstrategi runt tre prioriterade områden, exempelvis nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsplatsolyckor, ett hållbart arbetsliv samt psykosocial arbetsmiljö. Regeringen har också ökat resurserna inom arbetsmiljöområdet med 100 miljoner kronor per år under mandatperioden.

5. Byggbranschen behöver bli attraktiv för fler, det kan t.ex. göras genom riktade kampanjer och insatser mot underrepresenterade grupper, lyckas branschen bli jämställd kommer det finnas dubbelt så många att anställa. Det behövs också tydligare koppling till branschen genom tex praktik under flera utbildningar som har koppling till sektorn. Här finns det goda exempel där skolor redan ordnat praktik till sina elever, de utbildningarna är populära. Också SFI med praktik är ett sätt att locka fler till branschen och att återigen göra så att alla gymnasieutbildningar har grundläggande behörighet till vidare studier.

6. Det byggs fortfarande många bostäder i Sverige. Bostadsmarknaden består av olika marknader där prisutveckling och byggtakt varierar i olika delar av landet. Marknaden för dyra bostadsrätter har mattats av på flera håll. Nu är efterfrågan efter hyresrätter med rimlig hyresnivå större. Vi ser hur fler aktörer nu väljer att bygga hyresrätter vilket är bra. En ökad effektivisering av planerings- och byggprocessen gör att fler bostäder kan byggas kommande år. Miljöpartiet ser ett behov av totalt 450 000 nya bostäder mellan 2019 och 2025.

7. Sverige behöver en fortsatt grön, värdeskapande och ambitiös bostadspolitik som gör att det byggs fler klimatsmarta bostäder för alla i samhället.

Nytt bostadspolitiskt mål: Under åren 2019 till 2025 ska minst 450 000 nya bostäder skapas. Inför ett statligt stöd till byggemenskaper Behåll och utveckla det statliga investeringsstödet så att fler bostäder byggs med klimatsmarta byggprocesser och material, samt med lägre hyror. Statliga lånegarantier till svaga marknader. Markpolitiken ska främja lägre boendekostnader genom krav vid markanvisning Grönt bosparkonto till första bostadsköpet. Genomför åtgärder för att öka rörligheten och skapa bättre nyttjande av det befintliga beståndet. Ränteavdragen ska trappas ned. Skärp bostadsförsörjningslagen så att alla kommuner bidrar till att det finns bostäder för olika grupper.

8. Miljöpartiet vill åstadkomma en hållbar och cirkulär bygg- och bostadspolitik för att säkerställa kommande generationers tillgång till levande natur och mångfald, såväl i staden som i samhället i övrigt. Detta ställer krav på att offentliga aktörer som exempelvis kommuner och regioner långsiktigt ska utveckla och använda sitt ägarskap av mark på ett hållbart sätt för att det växande samhället ska värna och utveckla den biologiska mångfalden. Exempelvis stärka skyddet av jordbruksmark generellt och införa förbud mot exploatering av högkvalitativ jordbruksmark.

Mot bakgrund av att ungefär hälften av nyproducerade byggnaders klimatpåverkan sker under byggprocessen utifrån bl.a materialval finns det skäl att ta fram styrmedel som leder mot mer klimatsmart byggande under planerings- och byggprocessen.

Städer och samhällen står inför stora utmaningar när det gäller strategisk planering och omställning till fossilfria samhället och till klimatförändringarna.  Vi vill att kommunernas skadeståndsansvar ska utökas från 10 till 20 år, och att VA-taxan i högre utsträckning ska kunna finansiera förebyggande åtgärder. Klimatanpassningsåtgärder ska utformas så att de bidrar till mervärden i stadsmiljön. Det krävs även förenklingar och möjliggörande för kommunal- och privat medfinansiering för åtgärder som förebygger översvämningar och andra åtgärder för att möta klimatförändringar.

införa minimikrav på byggnaders miljöbelastning som utgår från ett livscykelperspektiv Klimatdeklaration av nya byggnader ska införas. Energikraven i plan- och bygglagen kompletteras med en deklaration av byggnaders klimatbelastning ur ett livscykelperspektiv. Ett nationellt mål att minst hälften av alla bostäder i flerbostadshus 2025 ska byggas med trästomme. Underlätta för småskalig och förnybar energiproduktion och lagring i fastigheter. Utöka kommunens ansvar för detaljplaner och bygglov från 10 till 20 år vad gäller skadeståndsansvar vid översvämning, ras, skred och erosion gentemot enskilda och företag. Förtydliga kommunernas möjlighet att använda VA-taxa till dagvattenhantering och andra åtgärder för att förebygga och hantera översvämningar.

9. Miljöpartiet har inte tagit ställning för att sänka reavinstskatten. Miljöpartiet vill genomföra åtgärder som leder till ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Regeringens förbättrade möjligheterna att göra uppskov på reavinstbeskattningen är ett bra exempel på hur detta kan gå till.

10. Att byggsektorn aktivt jobbar med att minska sin negativa klimatpåverkan, att bostadsbyggnationen är i nivå med behovet av nya bostäder och att även de med mindre plånböcker har möjlighet efterfråga en bostad.