Nyheter

Mindre entreprenörer riskerar halka efter

Foto: Getty Images

– Min bedömning är att svenska entreprenörer måste kunna leverera certfierade byggnader enligt certfieringssystem som Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen. Om de inte klarar det så kommer de inte att överleva som entreprenörer, säger Linda Kjällén på SGBC, Sweden Green Building Council.

Linda Kjällen, certifieringschef, gav beskedet till Byggvärlden tidigare i år och uttalandet har bekräftats av SGBC. Hon pekar på att särskilt de mindre entreprenörerna ligger efter när det gäller att klara att bygga certifierade gröna byggnader.

SGBC hänvisar bland annat till informations- och marknadsanalysföretaget Sverige Bygger, som också understryker att just mindre entreprenörer och mindre underleverantörer ligger efter när det gäller att kunna leva upp till kraven för certifierade byggnader med högre kravnivå än Boverkets BBR.

Sverige Bygger gjorde en omfattande undersökning 2017 och marknadschef Peter Åhs anger att ingen nämnvärd förändring har skett sedan dess som Sverige Bygger känner till. De mindre aktörerna visade mindre intresse och satsade mindre resurser på insatser för att klara miljöcertifierat byggande.

Byggvärlden berättar i detta nummer att de kommunala bostadsföretagen landet runt nu ska göra en stor satsning på att bygga gröna certifierade byggnader (se artikel på sid 5). De entreprenörer som vill kunna bygga åt de kommunala bostadsföretagen måste klara att bygga certifierade byggnader med högre krav än Boverkets BBR.

– De kommunala bostadsföretagens satsning på gröna certifierade byggnader är en larmsignal för de entreprenörer som inte hittills satsat på gröna lösningar, säger Peter Åhs, marknadschef i Sverige Bygger.

– Ska de mindre entreprenörerna ha en chans att vara med och konkurrera så måste de satsa på att skaffa sig kompetens. De stora entreprenörerna ligger före. De har redan idag byggt upp kompetens för att kunna bygga certifierade byggnader.

Byggvärlden har frågat Marianne Hedberg, ansvarig för gröna frågor i Sveriges Byggindustrier, hur hon ser på saken. Sveriges Byggindustrier har cirka 3 600 entreprenörer som medlemmar och en mycket stor andel av dessa företag har färre än 25 anställda. Vad kommer att hända nu när kommunala bostadsföretag landet runt börjar bygga gröna certifierade byggnader med en kravnivå som ligger högre än Boverkets miniminivå?

– Det är bra att bostadsföretagen i Sveriges Allmännytta (fd SABO) ställer högre krav på entreprenörer när det gäller att bygga certifierade gröna byggnader. Det kommer att driva på utvecklingen och det är positivt, svarar Marianne Hedeberg.

– För de entreprenörer som inte har förmåga, kapacitet eller vilja att lära sig detta kommer det att bli ett problem. Det handlar om att lära sig nya arbetssätt och nya samarbetsformer.

Men Marianne Hedberg ser positivt på utmaningen.

– SGBC gör en för kraftig generalisering när de pratat om överlevnad och ger byggentreprenörerna hela ansvaret. Hela kedjan av krav och uppföljning måste utvecklas så att det skapas förutsättningar för att kunna leverera miljöanpassat. Det finns mycket vilja i våra medlemsföretag. Jag tror att de kommer att klara denna utmaning.