Nyheter

Minilägenheter får byggas i Lund

Mark- och miljööverdomstolen har gett stiftelsen AF Bostäder rätt att bygga 22 kompaktlägenheter i Lund i experimentsyfte. Den minsta lägenheten på 8,8 kvadratmeter är redan byggd.

Mark- och miljööverdomstolen har gett stiftelsen AF Bostäder rätt att bygga 22 kompaktlägenheter i Lund i experimentsyfte.  Syftet med försöket är att kunna erbjuda studenter billigare lägenheter än de som byggs i dag, enligt nuvarande regelverk.  AF bostäder planerar att uppföra elva olika typer av lägenheter som ligger på mellan 10 och 37 kvadratmeter, för en till tre hyresgäster. Lägenheterna ska sedan utvärderas i en vetenskaplig utredning.

Stiftelsen AF Bostäder begärde sommaren 2011 dispens hos Boverket från reglerna om lämplighet för avsett ändamål samt tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.  Boverket avslog dispensansökan, som avsåg bostäder för 60 – 100 personer, eftersom de ansåg att projektet inte avsåg byggande i experimentsyfte och att det inte heller fanns särskilda skäl.

Men nu får AF Bostäder alltså rätt att bygga en del av bostäderna. Byggstarten är planerad till våren/sommaren 2013.

AF Bostäders första kompaktbostad på bara 8,8 kvadratmeter invigdes redan i början av året efter att Lunds kommun beviljat ett tillfälligt bygglov.

 

Marie Bergström
[email protected]