Minskad aktivitet på transaktionsmarknaden

Minskad aktivitet på transaktionsmarknaden
Transaktionsvolymen har det sista kvartalet varit låg med en total omsättning på cirka 15 miljarder kronor, vilket är i linje med det tredje kvartalet 2009. Detta innebär en minskning med 45 % jämfört med motsvarande kvartal 2011.
Fastighetsrådgivaren Savills rapport för tredje kvartalet visar att transaktionsvolymen för de tre första kvartalen uppgick till cirka 67 miljarder kronor, vilket är att betrakta som stabilt och signalerar att årets transaktionsvolym bör vara i linje med det långsiktiga genomsnittet. Transaktionsvolymen har det sista kvartalet varit låg med en total omsättning på cirka 15 miljarder kronor, vilket är i linje med det tredje kvartalet 2009. Detta innebär en minskning med 45 % jämfört med motsvarande kvartal 2011.

Den höga transaktionsvolymen under första halvåret 2012 berodde till stor del på uppköp av börsnoterade bolag såsom Dagon och Brinova men även på försäljningar av större prime-fastigheter och stora portföljer i Stockholm, Göteborg och Malmö.

”Sett till antalet transaktioner växer en annan bild fram som pekar mot en svagare marknad där transaktionstakten mätt på antalet transaktioner har minskat kontinuerligt sedan 2010” säger Savills analyschef Peter Wiman.

Transaktionsvolymen för prime-segmentet har varit stabil då i första hand inhemska pensionsfonder och institutioner har ökat sin exponering mot fastigheter. För tillgångar som inte betraktas som prime är det rådande läget på marknaden mer negativt och trots stor aptit för "riskfyllda" tillgångar är möjligheterna till finansiering mycket begränsad. Resultatet är att transaktionsvolymen och antalet genomförda affärer inom det sekundära segmentet har minskat.

Trots det rådande makroekonomiska klimatet i Euro-zonen är utsikterna för Sverige mer optimistiska än för de flesta andra europeiska marknader, främst tack vare stabila offentliga finanser som kan möjliggöra en expansiv ekonomisk politik. Vår bedömning är att det riskaversiva klimatet kommer att resultera i ett fortsatt fokus bland investerare mot storstadsområdena och mot prime-fastigheter där avkastningen uppskattas förbli stabil.

Bristen på bankfinansiering fortsätter att vara en begränsning på marknaden, inte minst för sekundära fastigheter. Dock har vissa positiva signaler noterats under hösten som indikerar att utlåningen långsamt kommer ta fart. Bristen på finansiering har lett till ett starkt intresse för alternativa finansieringskällor, en trend som tycks komma att fortsätta inom den närmsta tiden.

För ytterligare information läs marknadsrapporten.

Relaterade artiklar

De bygger Sveriges nya Ikea
Avvaktande stämning på fastighetsmarknaden